Aktualności

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Aktualności

Lista zastępstw na dzień 2018-06-08 (piatek):

Kategoria:

Lista zastępstw na dzień 2018-06-08 (piatek):

nb. JW

1. DK – lekcja nie odbędzie się

 nb. JK

5. 2b – MI zast.

nb. HK

4. 2ac – JU cała klasa 2a

            AZ cała klasa 2c

Lista zastępstw na dzień 2018-06-05 (wtorek):

Kategoria:

Lista zastępstw na dzień 2018-06-05 (wtorek):

nb. MS

1. 1b – na 950

2. 1a – IP z czw. z 6g.

nb. Kr

2. 1b – na 950

5. SD – lekcja nie odbędzie się

Ogólna klauzula informacyjna

Kategoria:

Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych  w szkole

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki,
  ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 10 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o prawie oświatowym  i innych właściwych przepisach.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  2. zgoda osoby
  3. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby
  4. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym
 4. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Powiat Włodawski) i organowi nadzorczemu (Lubelski Kurator Oświaty)
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
  1. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą   danym kategorię archiwalną   – od 1 do 50 lat
  2. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania
  3. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnienia ochrony tych interesów
  4. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto dla przetwarzania za  zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie jej obowiązywania
 2. do usunięcia danych
  W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
 3. do wniesienia sprzeciwu
 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 3. Podanie danych osobowych  przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora  jest obligatoryjne z uwagi na : m.in Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  Brak podania tych danych  oznaczać będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.,

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

https://1lowlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=77&p1=szczegoly&p2=1268595

Więcej o nowych zasadach ochrony danych osobowych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

Lista zastępstw na dzień 2018-06-06 (środa):

Kategoria:

Lista zastępstw na dzień 2018-06-06 (środa):

nb. MS

1. 1a – na 855

5. 1b – AC zast.

6. 1c – SR z 7 godz

Uwaga zmiana godziny seansu filmu „Sobobór”

Kategoria:

Uwaga

zmiana godziny seansu filmu „Sobobór”

Seans odbędzie się 23.05.2018r. o godzinie 12.00

Po 4 godzinie lekcyjnej wszystkie klasy wychodzą do WDK razem z nauczycielami.

Opieka nad klasami

1a – AH

1b - KG

1c - SR

2a - JU

2b – RS

2c - JU

Uczniowie, którzy nie idą na film – lekcje odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem

Klasy I łączone – 33 ucz.

5g. - JK/MP

6g. – JS/MW

7g. – JK/MP (oprócz grupy z klasy 1b, która kończy po 6g.)

Klasy II łączone – 24 ucz.

5g. - HK/AZ

6g. – HK/AZ

7g. – TB/Ch (oprócz klasy 2b, która kończy po 6g.)