Informacje dodatkowe

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Informacje dodatkowe

Kategoria:

INTERNAT

Co masz zrobić by zamieszkać w internacie I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie?

 1. Pobierz ze szkoły druk podania  i wypełnij go wspólnie z rodzicami. Druk możesz również pobrać ze strony internetowej

POBIERZ kwestionariusz

 1. Złóż  ten druk w sekretariacie szkoły.

Co dalej?

 1. Jeśli załatwisz te formalności i zostaniesz zakwalifikowany to staniesz się mieszkańcem internatu.
 2. Pobyt trwa od godziny 16.00 w niedzielę do godziny 16:00 w piątek
 3. Internat oferuje miejsce noclegowe i wyżywienie.
 4. Resztę musisz sobie przywieźć z domu tzn: pościel (poszewki i prześcieradło), środki higieny osobistej (mydło, szampon itd.) i inne niezbędne przedmioty.
 5. W uzgodnieniu z wychowawcą możesz sam urządzić, odmalować, upiększyć pokój, w którym zamieszkasz. Warto to zrobić, jeśli chcesz spędzić w nim miło kilka lat.

Ile to kosztuje?

Miesięczna wysokość opłaty to:

10 zł (stawka dzienna – śniadanie, obiad, kolacja) pomnożona przez ilość dni pobytu w internacie plus 5 zł składka miesięczna (środki czystości, drobne naprawy i udogodnienia, sprzęt sportowy)

UWAGA: Stawka dzienna może wzrosnąć, jeśli zdrożeją podstawowe produkty spożywcze.

Czy możesz mieszkać taniej?

Tak - jeśli rodzice otrzymują zasiłek rodzinny

 1. Jeśli Twoi rodzice otrzymują zasiłek rodzinny to po zakwaterowaniu Ciebie w internacie muszą złożyć podanie o dofinansowanie kosztów Twojego pobytu w internacie
 2. Podanie składa się w urzędzie, który ten zasiłek wypłaca, na odpowiednim druku, który otrzymasz od urzędnika Urzędu Miasta i Gminy.
 3. Do podania musisz dołączyć zaświadczenie z internatu stwierdzające, że w nim przebywasz.
 4. Zasiłek rodzinny będzie wtedy większy.

W internacie:

 1. Stajesz się samodzielny, uczysz się odpowiedzialności oraz samodyscypliny - tego oczekują od Ciebie rodzice.
 2. Jeśli masz problemy np. osobiste, problemy z nauką zawsze pomocy udzieli Ci Twoja wychowawczyni.
 3. Masz czas i miejsce na naukę własną.
 4. Możesz rozwijać uzdolnienia i zainteresowania:
  • korzystając z popołudniowych zajęć w szkole (nie spędzasz 2-3 godzin dziennie na dworcach i w autobusach). Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia
  • aktywnie spędzając czas wolny korzystając z internetu, siłowni, grając w tenisa, wertując aktualną prasę, chodząc na dodatkowe zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne do MDK, organizując imprezy internatowe (andrzejki, walentynki, dyskoteki, jasełka, itp) i środowiskowe (dla DPS w Różance, SOSW i Przedszkola Integracyjnego we Włodawie)
 5. Poznasz lepiej kolegów i koleżanki, być może zawiążesz trwałe przyjaźnie.
 6. Urządzisz sam swój pokój.

ZAPRASZAMY !!!

Kategoria:

Jak powszechnie wiadomo każdy człowiek czy to w szkole czy w domu powinien dbać o porządek, tak jest i u nas:

Każdy wychowanek internatu zobowiązany jest wypełnić:


DYŻUR W KUCHNI


6.50 – 7.25 – śniadanie
1. Zmywanie naczyń
2 Sprzątanie stołówki
- sprzątanie ze stołów
- powycieranie stołów
- założenie krzeseł na stoły

18.45 – 19.20 – kolacja
1. Zmywanie naczyń
2 Sprzątanie stołówki
- sprzątanie ze stołów
- powycieranie stołów


DYŻUR W ŁAZIENCE


7.30 – 8.00 – wynoszenie śmieci z koszy i włożenie czystych worków do koszy


DYŻUR W HOLU

15.00 – 21.00
7.30 – 15.00
- schludne ubranie
- pilnowanie porządku w internacie
- kontrolowanie pobierania kluczy
- kontrolowanie wejść i wyjść z internatu, zapisywanie w kontrolce
- sprzątanie aneksu kuchennego
- wykonywanie poleceń wychowawcy, administracji

Kategoria:

ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – POBUDKA

6.30 – 6.45 - TOALETA PORANNA

6.45 – 7.15 - ŚNIADANIE

7.15 – 7.45 – SPRZĄTANIE I PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

7.45 – WYJŚCIE DO SZKOŁY

8.00 – 14.30 – ZAJĘCIA SZKOLNE

14.30 – 15.00 – OBIAD

15.00 – 16.00 – CZAS WOLNY

16.00 – 18.45 – NAUKA WŁASNA

18.45 – 19.15 – KOLACJA

19.15 – 21.00 – CZAS WOLNY LUB ZAJĘCIA INTERNACKIE

21.00 – 22.00 – TOALETA WIECZORNA, PRZYGOTOWANIE DO SNU

22.00 – 6.00 – CISZA NOCNA

Kategoria:

REGULAMIN INTERNATU I LO WE WŁODAWIE


I ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1.Internat przeznaczony jest dla uczniów mieszkających poza Włodawą a zakwalifikowanych na podstawie złożonych wcześniej podań.
2.Mieszkańcy powinni współdziałać w tworzeniu atmosfery życzliwości, szacunku i wysokiej kultury postępowania we wszystkich sytuacjach.
3.Jeżeli chcesz by pobyt w internacie był przyjazny zastosuj się do regulaminu i przestrzegaj panujących w nim praw i obyczajów.


II UPRAWNIENIA
Wychowanek ma prawo do:
1. Zakwaterowania i odpłatnego całodobowego wyżywienia.
2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej.
3. Rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
4.Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach i imprezach organizowanych w szkole i prowadzonych przez właściwe placówki.
5.Wyjazdu do domu w dniach trwania nauki w szczególnych i uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy, po uprzedniej informacji od rodziców i wpisie na listę wyjść.
6.Spędzania czasu wolnego do godziny 16.00 poza obrębem internatu na terenie miasta, a w innym czasie po uzyskaniu zgody wychowawcy i odnotowaniu wyjścia na liście.
7.Przyjmowania osób odwiedzających w czasie wolnym od nauki po uprzednim powiadomieniu wychowawcy.
8.Pomocy ze strony wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie.

III OBOWIĄZKI

Wychowanek ma obowiązek:
1.Wyjeżdżać do domu rodzinnego w dniach wolnych od nauki szkolnej.
2.Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki.
3.Udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce.
4.Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku mieszkańców internatu.
5.Utrzymywać czystość i dbać o estetykę sypialni oraz innych pomieszczeń i otoczenia internatu.
6.Przestrzegać ustalonego porządku dnia i punktualności.
7.Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne.
8.Właściwie i rzetelnie pełnić obowiązujące dyżury.
9.Szanować mienie społeczne i osobiste.
10.Właściwie zachowywać się w stosunku do wychowawców, współmieszkańców i pracowników obsługi.
11.Przestrzegać form kulturalnego zachowania się w internacie i miejscach publicznych.
12.Przestrzegać obowiązujące przepisy BHP i p/poż.
13.Informować wychowawców o wszelkich awariach.
14.Zachowywać ciszę w godzinach pracy i snu.
15.Należność za wyżywienie płacić w ustalonym terminie.
16.Przestrzegać wpisów i wypisów w grafiku wyjść z internatu.

IV INNE POSTANOWIENIA

Podczas pobytu w internacie wychowanka obowiązuje:
1.Zakaz wnoszenia oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych i innych środków odurzających a także przebywania na terenie internatu w stanie wskazującym na ich spożycie.
2.Zakaz palenia papierosów i stosowania innych używek.
3.Zakaz korzystania z kąpieli w jeziorach i rzekach oraz innych zbiornikach wodnych bez opieki wychowawców.
4.Za wszelkie szkody wyrządzone przez wychowanka w majątku stanowiącym własność internatu konsekwencje ponosi wychowanek.
5.Za rzeczy pozostawione w internacie przez wychowanka internat nie odpowiada.
6.Przestrzeganie zaleceń dyrekcji szkoły, wychowawców i obsługi.
7.Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z regulaminu internatu wychowanek może utracić prawo zamieszkiwania w internacie.
V NAGRODY I KARY

Za wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie internatu wychowankowie mogą być wyróżnieni:

1.Pochwałą wobec mieszkańców internatu.
2.Pochwałą wobec społeczności szkoły.
3.Pismem pochwalnym do rodziców.
4.Inną nagrodą przewidzianą przez dyrekcję szkoły i wychowawców.

Za wykroczenia przeciwko regulaminowi stosuje się:

1.Upomnienie przez wychowawcę w indywidualnej rozmowie.
2.Upomnienie wobec mieszkańców internatu.
3.Dodatkowe dyżury pełnione na rzecz internatu.
4.Zakaz opuszczania internatu w czasie wolnym.
5.Nagana w formie pisma do rodziców.
6.Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
7.Skreślenie z listy mieszkańców internatu