Informacje dodatkowe

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Informacje dodatkowe

Kategoria:

Jak powszechnie wiadomo każdy człowiek czy to w szkole czy w domu powinien dbać o porządek, tak jest i u nas:

Każdy wychowanek internatu zobowiązany jest wypełnić:


DYŻUR W KUCHNI


6.50 – 7.25 – śniadanie
1. Zmywanie naczyń
2 Sprzątanie stołówki
- sprzątanie ze stołów
- powycieranie stołów
- założenie krzeseł na stoły

18.45 – 19.20 – kolacja
1. Zmywanie naczyń
2 Sprzątanie stołówki
- sprzątanie ze stołów
- powycieranie stołów


DYŻUR W ŁAZIENCE


7.30 – 8.00 – wynoszenie śmieci z koszy i włożenie czystych worków do koszy

Kategoria:

REGULAMIN INTERNATU I LO WE WŁODAWIE


I ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1.Internat przeznaczony jest dla uczniów mieszkających poza Włodawą a zakwalifikowanych na podstawie złożonych wcześniej podań.
2.Mieszkańcy powinni współdziałać w tworzeniu atmosfery życzliwości, szacunku i wysokiej kultury postępowania we wszystkich sytuacjach.
3.Jeżeli chcesz by pobyt w internacie był przyjazny zastosuj się do regulaminu i przestrzegaj panujących w nim praw i obyczajów.


II UPRAWNIENIA
Wychowanek ma prawo do:
1. Zakwaterowania i odpłatnego całodobowego wyżywienia.
2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej.
3. Rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
4.Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach i imprezach organizowanych w szkole i prowadzonych przez właściwe placówki.
5.Wyjazdu do domu w dniach trwania nauki w szczególnych i uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy, po uprzedniej informacji od rodziców i wpisie na listę wyjść.
6.Spędzania czasu wolnego do godziny 16.00 poza obrębem internatu na terenie miasta, a w innym czasie po uzyskaniu zgody wychowawcy i odnotowaniu wyjścia na liście.
7.Przyjmowania osób odwiedzających w czasie wolnym od nauki po uprzednim powiadomieniu wychowawcy.
8.Pomocy ze strony wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie.

III OBOWIĄZKI

Wychowanek ma obowiązek:
1.Wyjeżdżać do domu rodzinnego w dniach wolnych od nauki szkolnej.
2.Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki.
3.Udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce.
4.Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku mieszkańców internatu.
5.Utrzymywać czystość i dbać o estetykę sypialni oraz innych pomieszczeń i otoczenia internatu.
6.Przestrzegać ustalonego porządku dnia i punktualności.
7.Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne.
8.Właściwie i rzetelnie pełnić obowiązujące dyżury.
9.Szanować mienie społeczne i osobiste.
10.Właściwie zachowywać się w stosunku do wychowawców, współmieszkańców i pracowników obsługi.
11.Przestrzegać form kulturalnego zachowania się w internacie i miejscach publicznych.
12.Przestrzegać obowiązujące przepisy BHP i p/poż.
13.Informować wychowawców o wszelkich awariach.
14.Zachowywać ciszę w godzinach pracy i snu.
15.Należność za wyżywienie płacić w ustalonym terminie.
16.Przestrzegać wpisów i wypisów w grafiku wyjść z internatu.

IV INNE POSTANOWIENIA

Podczas pobytu w internacie wychowanka obowiązuje:
1.Zakaz wnoszenia oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych i innych środków odurzających a także przebywania na terenie internatu w stanie wskazującym na ich spożycie.
2.Zakaz palenia papierosów i stosowania innych używek.
3.Zakaz korzystania z kąpieli w jeziorach i rzekach oraz innych zbiornikach wodnych bez opieki wychowawców.
4.Za wszelkie szkody wyrządzone przez wychowanka w majątku stanowiącym własność internatu konsekwencje ponosi wychowanek.
5.Za rzeczy pozostawione w internacie przez wychowanka internat nie odpowiada.
6.Przestrzeganie zaleceń dyrekcji szkoły, wychowawców i obsługi.
7.Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z regulaminu internatu wychowanek może utracić prawo zamieszkiwania w internacie.
V NAGRODY I KARY

Za wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie internatu wychowankowie mogą być wyróżnieni:

1.Pochwałą wobec mieszkańców internatu.
2.Pochwałą wobec społeczności szkoły.
3.Pismem pochwalnym do rodziców.
4.Inną nagrodą przewidzianą przez dyrekcję szkoły i wychowawców.

Za wykroczenia przeciwko regulaminowi stosuje się:

1.Upomnienie przez wychowawcę w indywidualnej rozmowie.
2.Upomnienie wobec mieszkańców internatu.
3.Dodatkowe dyżury pełnione na rzecz internatu.
4.Zakaz opuszczania internatu w czasie wolnym.
5.Nagana w formie pisma do rodziców.
6.Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
7.Skreślenie z listy mieszkańców internatu

Kategoria:
Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

z siedzibą pod adresem:

Szkolna 1

22-200

Włodawa

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.