REGULAMIN INTERNATU I LO IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁODAWIE w czasie epidemii koronawirusa i choroby COVID-19

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Internat

Kategoria:

REGULAMIN INTERNATU I LO IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁODAWIE

w czasie epidemii koronawirusa i choroby COVID-19

I. INTERNAT

 1. Internat zapewnia opiekę wychowankom od niedzieli od godz. 16:00 do piątku do godziny 17:00.
 2. Z pobytu w internacie mogą korzystać wychowankowie, którzy złożą kwestionariusz przyjęcia do internatu. POBIERZ
 3. Do internatu mogą być przyjęci tylko zdrowi wychowankowie, bez objawów chorobowych dróg oddechowych, którzy podczas przyjęcia zobowiązani są dostarczyć stosowne oświadczenie POBIERZ   oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  - Załącznik Nr 1  lub oświadczenie pełnoletniego ucznia - Załącznik Nr 2. 
 4. W internacie mogą przebywać wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 5. W przypadku wystąpienia objawów infekcji podczas pobytu w internacie, wobec wychowanka stosuje się procedury zawarte w  rozdziale VIII Procedur zapewnienia bezpieczeństwa
  w stanie epidemii koronawirusa i choroby Covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie
 6. Wychowankowie będą kwaterowani w pokojach trzyosobowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
 7. W internacie mogą przebywać tylko mieszkańcy internatu i pracownicy. Do internatu nie mogą wchodzić osoby z zewnątrz. Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Rodzice (tylko osoby bez objawów chorobowych dróg oddechowych) odbierający dziecko z internatu mogą wejść do internatu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 9. Wychowankowie korzystający z internatu ograniczają kontakt z innymi wychowankami, przebywając w swoim pokoju, poza sytuacjami, gdy opuszczenie pokoju jest konieczne (np.: spożywanie posiłków, toaleta, itp.).
 10. W przypadku kontaktu między wychowankami oraz wychowankami i pracownikami internatu w przestrzeniach wspólnych budynku należy w miarę możliwości zachować dystans co najmniej 1,5m.
 11. Wychowankowie mają zapewnione wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja. Posiłki wydawane będą w wyznaczonych godzinach zgodnie z odrębnymi procedurami.

II.  Obowiązki wychowawcy w internacie:

 1. Zachowuje zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myje ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuje je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowuje odległość min. 1,5 m od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżuru, nosi maseczkę/przyłbicę w przestrzeni wspólnej gdy nie zachowuje dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.
 2. Zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie.
 3. Pilnuje, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans min. 1,5
 4. Zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłasza konieczność ich uzupełniania.
 5. Przypomina wychowankom dezynfekcji rąk po wejściu do internatu, o konieczności, częstego mycia rąk oraz o niekorzystaniu z cudzych rzeczy.
 6. Dba o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.
 7. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur dotyczących utrzymania czystości w miejscach pracy i pokojach wychowanków − powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego − wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania.
 8. W przypadku złego samopoczucia wychowanków internatu, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, stosuje procedury zawarte w rozdziale VIII Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w stanie epidemii koronawirusa i choroby Covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie
 9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. W przypadku kontaktu z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub jeśli przebywa w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie przychodzi do pracy i informuje o tym przełożonego.

III.  OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

 1. Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
 2. Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 3. Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
 4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony - dezynfekuj ręce.
 5. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie.
 6. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m.
 7. Dezynfekuj ręce przy wejściu do internatu, noś maseczkę/przyłbicę w przestrzeni wspólnej budynku gdy nie zachowujesz dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. Własne podręczniki, przybory szkolne i rzeczy osobiste przechowuj we własnej szafce ograniczając dostęp do nich dla osób trzecich. Nie zabieraj do internatu niepotrzebnych przedmiotów
 10. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 11. Często wietrz swój pokój.
 12. Pamiętaj, że jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (nawet, jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk. Przy myciu rąk korzystaj z instrukcji wywieszonych w łazienkach.

IV. RODZICU:

 1. Przekaż wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 2. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Stosuj się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust.
 4. Przypomnij dziecku o konieczności dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki/przyłbicy w przestrzeni wspólnej budynku gdy nie ma zachowanego dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra zachowaniu zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (min.1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 5. Pozostaw wychowawcy internatu numer telefonu do kontaktu.
 6. Niezwłocznie odbierz dziecko z internatu w przypadku, gdy u dziecka wystąpią objawy chorobowe sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych lub podejrzenie zakażeniem koronawirusem.
 7. Kontaktuj się z wychowawcami telefonicznie- tel. 82 57 21 113, e-mailowo- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z wychowawcą na terenie internatu. Należy przy tym założyć maseczkę na usta i nos, zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu, zgłosić spotkanie, podając swoje dane, które zostaną wpisane do księgi wejść oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin nie uchyla postanowień regulaminu internatu obowiązującego przed wprowadzeniem stanu epidemii z wyjątkiem ust. 2 pkt 7.