Regulamin rekrutacji do I LO we Włodawie

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Regulamin i klasy

Kategoria:

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie
ROK SZKOLNY 2020/2021

Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz.1737),
 • ZARZĄDZENIE nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

1.O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.

2.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym  maksymalnie 200 punktów.

3.W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6.W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7.Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

– mnoży się przez 0,35;

2) matematyki,

– mnoży się przez 0,35;

3) języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

9.Przedmioty punktowane w poszczególnych oddziałach:

KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. historia albo WOS (wyższa ocena)

*Przedmioty rozszerzone: rozszerzenia wiodące: język polski, język angielski; trzecie rozszerzenie do wyboru: historia lub WOS

**Nauczane języki obce: język angielski; drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język rosyjski / język francuski

KLASA PRZYRODNICZA

Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. język obcy (najwyższa ocena); 4. biologia albo chemia (wyższa ocena)

*Przedmioty rozszerzone: rozszerzenia wiodące: biologia, język angielski; trzecie rozszerzenie do wyboru: chemia lub matematyka 

**Nauczane języki obce: język angielski; drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język rosyjski / język francuski

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. fizyka; 4. język obcy (najwyższa ocena)

*Przedmioty rozszerzone: rozszerzenia wiodące: matematyka, język angielski; trzecie rozszerzenie do wyboru: fizyka lub WOS

**Nauczane języki obce: język angielski; drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język rosyjski / język francuski

KLASA OGÓLNA

 Przedmioty punktowane: 1. język polski; 2. matematyka; 3. geografia; 4. język obcy (najwyższa ocena) 

*Przedmioty rozszerzone: rozszerzenia wiodące: geografia, język angielski; trzecie rozszerzenie do wyboru: matematyka lub WOS

**Nauczane języki obce: język angielski; drugi język obcy do wyboru: język niemiecki / język rosyjski / język francuski

10.Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.

11.Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pod nazwą vEdukacja Nabór – jest on dostępny pod adresem https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat.

12.Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły.

13.We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez kandydata.

14.Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły pierwszego wyboru i podlega weryfikacji i akceptacji.

15.Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:

 1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. 2 zdjęcia,
 4. karty zdrowia (po 1 września 2020 roku).

16.Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:

 1. kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 2. kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 3. ocena zachowania,
 4. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty,
 5. średnia z przedmiotów obowiązkowych,
 6. ocena z języka polskiego,
 7. ocena z języka obcego.

17.Elementy procedury odwoławczej:

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

 

Polecamy zapoznanie się z harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

TERMINARZ REKRUTACJI

Terminy naboru

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie    

11.05.2020 od 8.00

23.06.2020 do 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych wraz z dokumentami.

11.05.2020 od 8.00

23.06.2020 do 15.00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji.

 

do 24.06. 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

26.06. 2020

30.06.2020

do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

do 10. 07.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonym przez burmistrza lub wójta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

13.07.2020

godzina 8.00

 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

13.07.2020

20.07.2020 do 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,  o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

21.07.2020

Godzina 14.00

 

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Przydatne linki:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10394/zal/Zarz%B9dzenie%20Lubelskiego%20Kuratora%20O%9Cwiaty%20z%20dnia%2029%20stycznia%202020%20r.pdf

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10394/zal/Za%B3%B9cznik%20nr%201%20-%20Terminy%20post%EApowania%20rekrutacyjnego%20do%20klas%20pierwszych%20publicznych%20szk%F3%B3%20ponadpodstawowych.pdf

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10450/zal/zarz%B9dzenie.pdf

*wymagana minimalna liczba 10 osób do utworzenia grupy trzeciego rozszerzenia.

** języki obce nauczane międzyoddziałowo zgodnie z poziomem zaawansowania; wymagana minimalna liczba 10 osób do utworzenia grupy drugiego języka obcego.