Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza przy I LO im. T. Kościuszki we Włodawie

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Wolontariat

Kategoria:

 Szkolny Klub Wolontariusza przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie prężnie działa od dziesięciu lat, skupiając około 40 aktywnie zaangażowanych w prace wolontarystyczne uczniów pod opieką p. Renaty Sidoruk.

Działająca w nim młodzież chętnie podejmuje następujące prace charytatywne, dobroczynne, społeczne w formie zbiorowej bądź indywidualnej:

 • Świadczy stałą lub doraźną pomoc w pracach domowych starszym, samotnym osobom mieszkającym we Włodawie lub okolicy, w tym emerytowanym nauczycielom naszej szkoły.
 • Udziela stałych korepetycji z różnych przedmiotów uczniom włodawskich i okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz swoim kolegom i koleżankom z liceum mającym trudności lub zaległości w nauce.
 • Sprawuje opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi ze SOS-W we Włodawie podczas festynów, pikników, zawodów sportowych i innych imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez ww. szkołę.
 • Systematycznie bierze udział w ogólnopolskich zbiórkach żywności „Podziel się posiłkiem”, w wyniku których zebrane produkty spożywcze trafiają do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” i Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie.
 • Świadczy pomoc dyrekcji i pracownikom Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie w organizacji i przeprowadzeniu kolejnych edycji Festiwalu Trzech Kultur.
 • Świadczy pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez czytelniczo-kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie.
 • W ramach kolejnych edycji Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też życie” bierze systematyczny udział w zbiórkach funduszy na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum Włodawskiego.
 • Rokrocznie porządkuje zabytkowe, historyczne pomniki i nagrobki na cmentarzu parafialnym wskazane przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Renovabis”.
 • Kilka razy w roku sprząta groby zmarłych dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły, w tym grób śp. Franciszka Cicheckiego – pierwszego wieloletniego dyrektora naszej szkoły.
 • W ramach stałej współpracy ze Stowarzyszeniem „Renovabis” systematycznie kwestuje na rzecz odnowy zabytkowych, historycznych nagrobków i pomników na cmentarzu parafialnym we Włodawie.                
 • Cyklicznie bierze udział w ogólnopolskich zbiórkach żywności „Pomagam” w sklepach Slawex, mających na celu wsparcie ubogich, potrzebujących pomocy rodzin w naszym powiecie.
 • Od dziesięciu lat systematycznie kilka razy w roku angażuje się w organizację i przeprowadzanie szkolnych kiermaszów starych książek oraz Jarmarku św. Mikołaja, z którego dochód jest przeznaczany na stypendia finansowe dla zdolnych uczniów naszej szkoły w ramach współpracy z Fundacją św. Mikołaja w Warszawie.
 • Angażuje się w stałą pomoc samotnym matkom niepełnosprawnych dzieci w opiece nad nimi (w domu oraz podczas wyjść z nimi na spacery).
 • Pomaga w nauce, organizuje czas wolny, prowadzi zabawy z zakresu animacji kultury dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie.
 • Angażuje się w pomoc przy organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez dyrekcję i wychowawców Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie.
 • Rokrocznie pomaga w organizacji i przeprowadzeniu imprezy „I stała się światłość” organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie.
 • Pomaga w organizacji i przeprowadzeniu Jarmarku Bożonarodzeniowego „Święta w Muzeum” zorganizowanym przez Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie.
 • Od lat aktywnie angażuje się w przygotowanie i wystawienie mansjonu - inscenizacji teatralnej podczas Orszaku Trzech Króli w naszym mieście.
 • Rokrocznie angażuje się w pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu kolejnych edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście.
 • Świadczy pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprezy „Noc Muzeów” organizowanej przez Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie.
 • Angażuje się w przeprowadzeniu zbiórek pieniędzy we włodawskich hipermarketach na rzecz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi z naszego miasta i okolic zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”.
 • W tym roku szkolnym w ramach akcji „Lubelszczyzna dla Syrii” angażuje się w przeprowadzanie w szkole i na terenie miasta serii zbiórek pieniędzy przeznaczonych na odbudowę zniszczonych w wyniku wojny domów rodzin chrześcijańskich w Syrii, a także popularyzuje informacje i zachęca społeczność szkolną, jak i lokalną do udziału w tej akcji poprzez wysyłanie sms-ów na podany przez organizatorów akcji numer.
 • Od pięciu lat grupy wolontariuszy biorą udział w trzydniowym evencie „Miasteczko Integracyjne” – międzynarodowych warsztatach dla wolontariuszy organizowanych przez Centrum Wolontariatu w Lublinie w „Domu Spotkania” w podlubelskiej Dąbrowicy.
 • Doraźnie, w miarę zgłaszanych potrzeb angażują się w akcje zbierania podpisów w celu poparcia różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich mieszkańców Włodawy, np. w sprawie utworzenia w naszym mieście biura kompleksowej obsługi klienta Zakładu Energetycznego PGE Zamość.
 • Systematycznie wykonuje prace społeczne w miejscach swojego zamieszkania (Hańsk, Hanna, Dubeczno, Dołhobrody, Wytyczno, Wyryki, Korolówka, Sosnówka), głównie w gminnych ośrodkach kultury, świetlicach, bibliotekach, parafiach, klubach przedszkolaka.
 • Podejmuje różne inne prace wolontarystyczne na rzecz osób fizycznych, instytucji i stowarzyszeń zarówno w środowisku lokalnym, jak i pozalokalnym w zależności   od zgłaszanych potrzeb.
 • Systematycznie promuje idee wolontariatu, redagując informacje nt. działań klubu i zamieszczając je w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły oraz gazetce szkolnej „Koń Kościuszki”.

  

   Podsumowując indywidualne i zbiorowe działania wolontarystyczne uczniów ze SKW przy I LO im. T. Kościuszki we Włodawie, można zauważyć, że nasza młodzież często, chętnie i licznie angażuje się w działania SKW, które mają nie tylko aspekt wychowawczy, ponieważ kształtują w niej wrażliwość społeczną, poczucie odpowiedzialności i postawę aktywnej pomocy innym, ale przyczyniają się również do kreowania i promocji idei wolontariatu i pozytywnego wizerunku wolontariusza w środowisku lokalnym.

                                                                                 

Opracowała:

Renata Sidoruk

                                                         koordynator SKW przy I LO im. T. Kościuszki we Włodawie