STATUT

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

STATUT

Kategoria:

STATUT

I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

Podstawy prawne

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483, ze zm.);
 1. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U.z 1991 r. Nr 120, poz. 526);
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1457 zpoźń. zm); .
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1481, ze zm.);
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t.j. U. z 2019 r., poz. 2215);
 1. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela;
 2. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.);
 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, ze zm.);
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086);
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.);

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Przepisy definiujące

Rozdział 2 Informacje ogólne o szkole

Rozdział 3 Model absolwenta

Rozdział 4 Cele i zadania szkoły

DZIAŁ II Sposoby realizacji zadań szkoły

Rozdział 1 Programy nauczania, podręczniki i materiały edukacyjne i zasady ich dopuszczenia        

Rozdział 2 Organizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego w szkole

Rozdział 3 Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami

Rozdział 4 Organizacja nauczania w szkole

Rozdział 5 Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć

Rozdział 6 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Rozdział 7 Wolontariat w szkole

Rozdział 8 Sposoby zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole

Rozdział 9 Działalność innowacyjna

Rozdział 10 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

DZIAŁ III Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i formy wspierania uczniów

Rozdział 1 Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Rozdział 2 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Rozdział 3 Nauczanie indywidualne

Rozdział 4 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

DZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje

Rozdział 1 Dyrektor szkoły

Rozdział 2 Rada Pedagogiczna

Rozdział 3 Rada Rodziców

Rozdział 4 Samorząd uczniowski

Rozdział 5 Zasady współpracy organów szkoły

Rozdział 6 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

DZIAŁ V Organizacja szkoły.

Rozdział 1 Baza szkoły

Rozdział 2 Organizacja pracy szkoły

Rozdział 3 Praktyki studenckie

Rozdział 4 Biblioteka szkolna i jej regulamin

Rozdział 5 Internat i jego regulamin

DZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 1 Zadania nauczycieli

Rozdział 2 Zadania wychowawców klas

Rozdział 3 Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

Rozdział 4 Zespoły nauczycielskie

Rozdział 5 Pracownicy administracji i obsługi w szkole

Rozdział 6 Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w szkole

DZIAŁ VII Uczniowie szkoły

Rozdział 1 Zasady rekrutacji

Rozdział 2 Obowiązek nauki

Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczniów

Rozdział 4 Nagrody i kary

Rozdział 5 Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy

DZIAŁ VIII Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

Rozdział 1 Ogólne zasady oceniania

Rozdział 2 Promowanie i ukończenie szkoły

DZIAŁ IX Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

DZIAŁ X Ceremoniał szkolny

DZIAŁ XI Postanowienia przejściowe

DZIAŁ XII Postanowienia końcowe

 


DZIAŁ I
Postanowienia ogólne


 • Przepisy definiujące
  • 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
 • szkole – należy przez to rozumieć 4-letnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, prowadzące oddziały 3-letniego liceum ogólnokształcącego do zakończenia cyklu kształcenia w tych oddziałach;
 • statucie – należy przez to rozumieć statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
 • radzie pedagogicznej– należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
 • radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
 • samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
 • uczniu – należy przez to rozumieć ucznia 4-letniego liceum oraz ucznia oddziału 3-letniego liceum w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • wicedyrektorze – należy przez to rozumieć wicedyrektora ds. dydaktycznych i wicedyrektora ds. wychowawczych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
 • wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole;
 • podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych.

 • Informacje ogólne o szkole
  • 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, zwana dalej szkołą jest placówką publiczną:
   • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
   • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
   • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
   • realizuje:
    1. programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego;
    2. ramowe plany nauczania;
    3. realizuje ustalone przez ministra własciwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 1. Siedzibą szkoły jest budynek położony w miejscowości Włodawa, przy ul. Szkolnej 1.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa o „szkole” należy przez to rozumieć 4-letnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie.
 3. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie”.
 5. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Włodawski.
 6. Organem nadzorującym szkołę jest Lubelski Kurator Oświaty.
 7. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.
 8. Cykl kształcenia w szkole trwa 4 lata. Nauka odbywa się w systemie dziennym.
 9. Liceum Ogólnokształcące jest szkołą ponadpodstawową na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, dającą wykształcenie średnie ogólne z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia liceum.
 10. W przypadkach szczególnych, związanych z koniecznością powtarzania klas, maksymalny okres uczęszczania do dziennego liceum wynosi do ukończenia 21 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do ukończenia 24 roku życia.
 11. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa.

 • Model absolwenta
  • Szkoła opracowała Model Absolwenta.
   1. Absolwent naszej szkoły:
    • posiada kompetencje kluczowe i sprawnie się nimi posługuje;
    • jest człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną przyszłość;
    • potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się ponadczasowymi wartościami moralno-etycznymi, takimi, jak: uczciwość, prawość, prawdomówność, szacunek; cechuje go takt i kultura osobista;
    • zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację i dalsze kształcenie, wykazuje konsekwencję w realizacji swych zamierzeń;
    • umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych źródeł wiedzy, jest aktywny i przedsiębiorczy;
    • jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów, jednocześnie jest krytyczny wobec siebie i innych;
    • umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi, wykazuje empatię i tolerancję;
    • interesuje się rozwojem kraju, jest przygotowany do życia w demokratycznym państwie;
    • potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości w Europie i świecie XXI wieku;
    • prezentuje postawę patriotyczną, ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje tradycje;
   2. Szkoła corocznie przyznaje honorowy tytuł „Absolwenta Roku” wg następujących zasad:
    • Rada Pedagogiczna przyznaje tytuł „Absolwenta Roku” wyłącznie absolwentom, którzy byli uczniami szkoły przez co najmniej pełny ostatni rok szkolny;
    • podstawą do nadania tytułu są osiągnięte przez absolwenta oceny roczne ze wszystkich przedmiotów za cały okres jego nauki i ocena z zachowania. Jeśli absolwent rozpoczął naukę w szkole później niż w klasie pierwszej, uwzględnia się jego oceny na świadectwach z liceów, do których uczęszczał;
    • tytuł "Absolwenta Roku" uzyskuje absolwent, który otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0 (bez zaokrąglania) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
    • potwierdzeniem nadania honorowego tytułu jest "Akt Nadania" zgodny z poniżej zamieszczonym wzorem:

 

Akt Nadania

W uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce

 

 

Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie nadaje

 

[imię, nazwisko]

honorowy tytuł


"Absolwenta Roku ..........."


Członkowie Rady Pedagogicznej                                                           Dyrektor szkoły

 

 

 

 

Włodawa, dnia……………


 • sekretariat szkoły prowadzi Księgę Pamiątkową wyróżnionych absolwentów. Do księgi wpisywani są corocznie absolwenci, którzy uzyskali tytuł „Absolwenta Roku”. W księdze odnotowuje się imię, nazwisko, klasę, którą ukończył absolwent, osiągnięty wynik, a także zamieszcza się jego zdjęcie;
 • w sprawie nadania tytułu „ Absolwenta Roku” Rada Pedagogiczna podejmuje corocznie decyzję na posiedzeniu klasyfikacyjnym klas programowo najwyższych. Akty Nadania tytułu wręcza się na uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły.

 • Cele i zadania szkoły
  • 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
   1. Głównymi celami szkoły są:
    • zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
    • dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
    • przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie;
    • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji;
    • rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych uczniów;
    • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej;
    • sprzyjanie rozwojowi cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;
    • rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej jako narzędzi poznawczych we wszystkich dyscyplinach wiedzy;
    • przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informatycznym;
    • rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
    • doskonalenie umięjętności;
    • prowadzenie edukacji medialnej przygotowującej uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
    • rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
    • rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
    • rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
    • rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
    • przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
    • prowadzenie edukacji zdrowotnej w celu rozwijania u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz kształcenia umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
    • rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
   2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności kształcenie i nabywanie umiejętności:
    • myślenia, rozumianego jako złożony proces polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, w tym myślenia analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo - skutkowego, kreatywnego i abstrakcyjnego;
    • czytania ze zrozumieniem sensów oraz znaczeń symbolicznych;
    • komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, w tym znajomość podstaw norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;
    • umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;
    • kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym wykorzy-stywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
    • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi z zachowaniem dbałości o poszanowanie praw autorskich i bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni;
    • nabywanie nawyków systematycznego uczenia się;
    • współpracy w grupie i podejmowanie działań indywidualnie.
   3. Do zadań szkoły należy:
    • realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
    • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
    • zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
    • kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
    • realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;
    • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
    • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
    • organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
    • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
    • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
    • organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
    • wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
    • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
    • zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
    • sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
    • skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
    • zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
    • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań młodzieży oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
    • przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
    • prowadzenie doradztwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunków dalszej nauki lub zawodu adekwatnego do zainteresowań, możliwości i zainteresowań;
    • kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
    • rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
    • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
    • kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
    • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
    • ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
    • egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
    • dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
 • Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
 • Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły w celu doskonalenia procesów w niej zachodzących.
 • Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi oraz w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 • Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
 • 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
  • szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  • Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i uwzględniającym zagadnienia z zakresu prolilaktyki, stosownie do zdiagnozowanych zagrożeń i ryzyk wystąpienia poszczególnych zagrożeń w szkole, w środowisku przebywania uczniów;
 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
 2. Szkoła i nauczyciele realizują cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego zgodnie z warunkami i zaleceniami wskazanymi dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

DZIAŁ II
Sposoby realizacji zadań szkoły

 • W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

 • Programy nauczania, podręczniki i materiały edukacyjne i zasady ich dopuszczenia
 • Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.
  1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.
  2. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
   • uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
   • są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
   • wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
  3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.
  4. Program nauczania na cały etap edukacyjny opracowuje nauczyciel lub zespół nauczycieli.
  5. Nauczyciel lub zespól nauczycieli może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel lub zespól nauczycieli może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.
  6. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
  7. Program nauczania zawiera :
   • szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
   • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
   • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;
   • opis założonych osiągnięć ucznia;
   • propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
  8. Propozycje programów, które będą obowiązywały w szkole nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia zakończenia zajęć w poprzednim roku szkolnym.
  9. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w ust. 7, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.
  10. Opinia, o której mowa w ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.
  11. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.
  12. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6, w terminie do 31 sierpnia. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów prowadzonego w szkole Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.
  13. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
  14. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
   • uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
   • są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
   • wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
  15. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza dyrektor szkoły.
  16. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
   • z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
   • bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt1.
 • Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole.
  1. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację w szkole.
  2. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących w poszczególnych klasach, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy.
  3. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
  4. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich w poszczególnych klasach może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale wprowadzić zmiany.
  5. Zespoły, o których mowa w ust. 1 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
   • jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych

oraz

 • jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych;
 • jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej ijęzykowej.
 1. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie www.1lowlodawa.pl oraz na wejściowych drzwiach szkolnych.

 • Organizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego w szkole
  • 1.Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem wychowawczo-profilaktycznym, który obejmuje:
   • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
   • treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, psychologa szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.
 2. Program wychowawczo- profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników ryzyka i czynników chroniących, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
 3. Program, o którym mowa w ust. 3 uchwala Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
 4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego, rozumianego jak w ust. 4, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 5. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły.
 6. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
  • pracy nad sobą;
  • bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, obowiązkowość i solidność, samodzielność, zaradność, otwartość, pariotyzm, kultura osobista, takt, szacunek, uczciwość, prawość, prawdomówność, aktywność, przedsiębiorczość, pracowitość, krytycyzm wobec siebie i innych, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, empatia, tolerancja;
  • rozwoju samorządności;
  • dbałości o tradycje: szkoły, środowiska, ojczyzny;
  • budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
  • tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły i zasady akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
 7. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:
  • zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
  • szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
  • umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
  • zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i europejczykiem;
  • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
  • jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
  • zna, rozumie i realizuje w życiu:
   1. zasady kultury bycia,
   2. zasady skutecznego komunikowania się,
   3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
   4. akceptowany społecznie system wartości;
  • chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń:
  • umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
  • jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
 8. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe plany pracy wychowawczej na dany rok szkolny. Program powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  • poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
  • przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
  • wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
  • pomoc w tworzeniu systemu wartości;
  • strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
   1. adaptacja,
   2. integracja,
   3. przydział ról w klasie,
   4. określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
  • budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami poprzez:
   1. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, wycieczki, obozy naukowe, sportowe,
   2. edukację zdrowotną, regionalną kulturalną,
   3. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,
   4. tematykę godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
   5. aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,
   6. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
  • strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
  • promowanie zachowań związanych z ochroną zdrowia;
  • doradztwo zawodowe.
 9. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły w miarę możliwości zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 10. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek większości rodziców danej klasy.
 • Organizacja działalności profilaktycznej w szkole.
  1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
   • realizację zagadnień ujętych w Programie wychowawczo-profilaktycznym;
   • rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
   • realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych;
   • działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
   • promocję zdrowia i zachowań bezpiecznych;
   • prowadzenie profilaktyki uzależnień.
 • Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną:
  • nad uczniami, w szczególności z uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole, poprzez:
   1. organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
   2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
   3. organizację wycieczek integracyjnych,
   4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez psychologa szkolnego,
   5. udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną i pracowników szkoły,
   6. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
   7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
  • nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych;
  • nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
   1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   2. objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   3. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
   4. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
   5. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
   6. indywidualizację procesu nauczania;
  • nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Współpraca z rodzicami.
  1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
  2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:
   • pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
    1. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
    2. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem dziecka;
   • doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
    1. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
    2. przekazywanie informacji przez elektroniczny dziennik lekcyjny, korespondencję, e-maile, telefonicznie, tablicę informacyjną, stronę www, inne materiały informacyjne;
   • dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce;
   • pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
    1. zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
    2. inspirowanie rodziców do działania,
    3. wspieranie inicjatyw rodziców,
    4. wskazywanie obszarów działania,
    5. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
   • włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji.
  3. Szkoła zapewnia rodzicom prawo do:
   • znajomości programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;
   • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;
   • uzyskiwania w ustalonym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i postępów bądź trudności w nauce;
   • uzyskiwania informacji i porad w zakresie wychowania i dalszego kształcenia;
   • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy szkoły;
   • uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia lub wyboru drogi życiowej przez uczniów;
   • udziału w spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz przedstawicielami instytucji zewnętrznych.
  4. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze ustala się częstotliwość organizowania stałych spotkań wychowawców z rodzicami co najmniej dwa razy w roku, a w szczególnych przypadkach - w miarę potrzeb.
  5. Ustala się w szkole następujący sposób informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów:
   • oceny są upubliczniane dla poszczególnych uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W przypadku problemów z dostępem do dziennika elektronicznego, uczeń lub rodzic może zwrócić się do wychowawcy z prośbą o wydruk wykazu ocen;
   • o ustalonej ocenie śródrocznej informuje się poprzez dziennik elektroniczny oraz na zebraniu rodziców po I okresie;
   • o aktualnych postępach ucznia powiadamia się poprzez dziennik elektroniczny oraz na zebraniach z rodzicami;
   • zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację o postępach dziecka w czasie konsultacji indywidualnych na podstawie wcześniejszych uzgodnień.
  6. W przypadku dłuższej (powyżej tygodnia) nieobecności ucznia w szkole wychowawca powiadamia o tym rodziców – telefonicznie lub pisemnie, w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności;
   • w przypadku wezwania i niezgłoszenia się rodzica na pierwsze pisemne wezwanie, wychowawca wysyła kolejne za potwierdzeniem odbioru;
   • jeżeli wszystkie zastosowane środki w stosunku do ucznia niepełnoletniego nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, wychowawca klasy kieruje do dyrektora sprawę o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku nauki, a dyrektor nadaje jej odpowiedni bieg.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  2. Współpraca szkoły z poradnią polega na:
   • opiniowaniu przez radę pedagogiczną wniosku do poradni psychologiczno–pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce;
   • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży;
   • uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniem zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach;
   • pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
   • realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 • Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami
  • Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej w szkole.
   1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia przez uczniów 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a opieka stomatologiczna - do ukończenia przez uczniów 19. roku życia.
   2. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów stomatologicznych.
   3. Opiekę nad uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki sprawują odpowiednio:
    • pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole zgodnie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
    • lekarz dentysta w gabinecie stomatologicznym poza szkołą w ramach porozumienia podpisanego przez organ prowadzący;
    • higienistka dentystyczna w ramach współpracy z lekarzem dentystą udzielającym świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej.
   4. Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.
   5. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców informują rodziców lub pełnoletnich uczniów o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
   6. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci imłodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie, określonych w przepisach j/w, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.
   7. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami. Współpraca polega na:
    • przekazywaniu informacji o:
     1. stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,
     2. terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,
     3. możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;
    • informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:
     1. organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych,
     2. realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty;
    • uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów.
   8. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami.
   9. Współpraca, o której mowa w ust. 8 polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, a także doradzaniu dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i warunków sanitarnych w szkole.
   10. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub opiekun faktyczny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu, do czasu przybycia rodziców. Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
   11. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1–3, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.
   12. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole ustala pielęgniarka, która wspólnie go określa z rodzicami, lekarzem i dyrektorem szkoły.
   13. Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.

  • Organizacja nauczania w szkole
   • Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej.
    1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej są:
     • obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
     • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
     • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
      1. dydaktyczno-wyrównawcze,
      2. zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
     • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
     • zajęcia wychowania do życia w rodzinie, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży;
     • zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
     • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
      1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż języki obce nowożytne nauczane w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
      2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 1. Zajęcia w szkole prowadzone są:
  • w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
  • w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
  • w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF i przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przy organizacji doraźnych zastępstw;
  • w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF;
  • w toku nauczania indywidualnego;
  • w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
  • w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia;
  • w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;
 2. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.
 • Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i między-klasowych:
 1. Uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:
  • poziomie III.1.P – kontynuacja pierwszego obcego języka nowożytnego ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie podstawowym;
  • poziomie III.1.R – kontynuacja pierwszego obcego języka nowożytnego ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie rozszerzonym;
  • poziomie III.2.0 – nauka drugiego języka nowożytnego od początku w I klasie liceum;
  • poziomie III.2. – kontynuacja drugiego obcego języka nowożytnego ze szkoły podstawowej.
 2. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.
 3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 albo 3 przedmioty. Informacja o przedmiotach rozszerzonych w poszczególnych oddziałach podawana jest w Regulaminie rekrutacji, publikowanym na stronie www szkoły.
 4. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
 5. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów. Jeżeli w szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących nie mniej niż 7 osób.
 6. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń.
 7. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.
 8. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 9. Zajęcia wychowania fizycznego w mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców.
 10. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia, wychowanie dla bezpieczeństwa) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.
 11. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
 12. Zajęcia, o których mowa w ust. 16 mogą mieć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu j lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
 13. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.
 • Organizacja zajęć edukacyjnych w szkole.
  1. W szkole obowiązuje 5 - dniowy tydzień pracy.
  2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
  3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
  4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 10 dni.
  5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być ustalone:
   • w dni, w których w szkole odbywa się egzamin mauralny przeprowadzany w ostatnim roku nauki w liceum;
   • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych.
   • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
  6. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.
  7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkoły, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  8. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4, dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
  9. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.
  10. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
  11. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę.
  12. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
  13. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
  14. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania zgodnie z programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
  15. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
  16. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym jedna 20 minut w zależności od organizacji zajęć.

 • Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć
  • 1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
   • w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły –Dział VII Wewnątrzszkolne zasady oceniania.
   • w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 1. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć z informatyki przekracza ponad 50 % ogólnej liczby zajęć i nie podstaw do ustalenia oceny okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji pedagogicznej wpisuje się „zwolniona” lub „zwolniony”.
 • Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą.

 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
  • 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
   1. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
   2. System, określa cele, zadania osób uczestniczących w jego realizacji, adresatów działań, metody pracy, sieć współpracy oraz formy monitoringu i ewaluacji.
   3. Głównym celem doradztwa zawodowego jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.
   4. Cele szczegółowe:
    • odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej;
    • motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu;
    • rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
    • wdrażanie uczniów do samopoznania;
    • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
    • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
    • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
    • wyrabianie szacunku dla samego siebie;
    • poznanie możliwych form zatrudnienia;
    • poznanie lokalnego rynku pracy;
    • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
    • diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;
    • poznawanie różnych zawodów;
    • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   5. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
    • wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
    • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
    • rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
    • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
    • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
    • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
    • współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
    • w zakresie współpracy z rodzicami:
     1. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
     2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
     3. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowe
    • Sposoby realizacji działań doradczych.
     1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
      • zajęć grupowych w klasach ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w cyklu edukacyjnym;
      • obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
      • zajęciach z wychowawcą.
     2. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
     3. Program, o którym mowa w ust. 2, określa:
      • działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
       1. tematykę działań,
       2. oddziały, których dotyczą działania,
       3. metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
       4. terminy realizacji działań,
       5. osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
      • podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, w tym podmioty, z uwzględnieniem potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.
     4. Program, o którym mowa w ust. 3, opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
     5. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 3.
    • 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
     • wychowawców;
     • nauczycieli przedmiotu;
     • psychologa szkolnego;
     • bibliotekarzy;
     • doradcę zawodowego;
     • pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);
     • rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.
 1. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie szkoły, ich rodzice oraz nauczyciele.
 • 1. Szkoła może zatrudnić doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 • opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami i psychologiem programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji;
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologa, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego;
 • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • realizowanie działań wynikających z programu realizacji doradztwa zawodowego.
  1. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

 • Wolontariat w szkole
  • 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariusza.
   1. Szkolny klub wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
   2. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na działalność w klubie.
   3. Cele działania szkolnego klubu wolontariatu:
    • 1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
    • 2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
    • 3) promowanie wśród młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
    • 4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
    • 5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
    • 6) pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
    • 7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
    • 8) promowanie idei wolontariatu;
    • 9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
    • angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
   4. Wolontariusze:
    • wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
    • wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
    • warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
    • po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu;
    • członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
    • członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
    • członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
    • każdy członek klubu systematycznie wpisuje do „Karty pracy” wykonane działania. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;
    • członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
    • każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
    • każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
    • wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
 • 1. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator wyznaczony przez dyrektora szkoły.
  1. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;
  2. Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków - zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe.
  3. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego.
  4. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 • 1. Formy działalności klubu:
  • działania na rzecz środowiska szkolnego;
  • działania na rzecz środowiska lokalnego;
  • udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
 2. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości w zakładce na stronie www szkoły.
 • Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:
  • świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania;
  • na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
  • na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w karcie pracy wolontariusza;
  • jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;
  • do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;
  • wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
  • korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;
  • korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1;
  • w wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia;
  • w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 • 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności.
  1. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII statutu szkoły.
  2. Formy nagradzania:
   • pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
   • przyznanie dyplomu;
   • nagroda książkowa;
   • wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
   • pisemne podziękowanie do rodziców;
   • wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez co najmniej trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

 • Sposoby zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole
  • Działania szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom.
   1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
    • realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Dziale VI Rozdziale 1 niniejszego statutu;
    • pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
    • opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
    • przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
    • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji oraz instrukcji bhp i ppoż.;
    • przygotowanie uczniów do sprawnej ewakuacji w sytuacji zagrożenia poprzez przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych „próbne alarmy”;
    • opracowanie i zapoznawanie uczniów z instrukcjami postępowania w sytuacjach zagrożenia np. alarmu bombowego, wtargnięcia osoby niebezpiecznej, zatrucia, wybuchu i itp.
    • oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
    • zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
    • ogrodzenie terenu szkoły;
    • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
    • zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych oraz miejsc prowadzenia, w czasie funkcjonowania szkoły, prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych;
    • wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
    • wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wybranych sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
    • zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
    • przeszkolenie nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
    • zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
 • Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.
 • Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
 • Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
 • Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:
  • z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
  • pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
   1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
   2. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,
   3. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,
   4. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej,
   5. zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;
  • w obiektach sportowych nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z regulaminami tychże obiektów;
  • szkoła, zapewniając uczniom dostęp do internetu podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.
 • Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem ucznia i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.
 • Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
 • 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka, a w przypadku uczniów pełnoletnich sam uczeń, od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  1. Szkoła pomaga w zawieraniu ww. ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
  2. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.
 • Ochrona danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów jest szkoła.
 2. Zadania z zakresu ochrony danych osobowych wykonuje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły w imieniu administratora wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Szkoła przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawowych przepisów oświatowych.
 4. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje w szkole lub wykonujące pracę w szkole są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywana pracą dotyczących danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii przetwarzania.
 5. Zapisów ust. 4 nie stosuje się:
  • w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
  • jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyraził zgodę na ujawnienie określonych informacji;
  • w przypadku, gdy przewidują to przepisy szczególne.
 6. Zasady ochrony danych oraz związana z tym dokumentacja nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • Działalność innowacyjna
  • 1. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem działalności szkoły. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły oraz rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli.
   1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
   2. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
   3. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt 3–5 ustawy - Prawo oświatowe.

  • Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki
   • 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 1. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik lekcyjny. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
 2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

DZIAŁ III
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i formy wspierania uczniów


 • Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  • Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
   1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
   2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
   3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na:
    • rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
    • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
    • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
    • stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;
    • rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
    • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
    • opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
    • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
    • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
    • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
    • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
    • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
    • wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
    • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
    • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
   4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
    • niepełnosprawności ucznia;
    • niedostosowania społecznego;
    • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
    • z zaburzeń zachowania i emocji;
    • szczególnych uzdolnień;
    • specyficznych trudności w uczeniu się;
    • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
    • choroby przewlekłej;
    • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
    • niepowodzeń szkolnych;
    • zaniedbań środowiskowych;
    • trudności adaptacyjnych.
   5. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:
    • rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
    • uczeń;
    • dyrektor szkoły;
    • nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
    • pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
    • poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
    • asystent edukacji romskiej;
    • nauczyciel współorganizujący proces kształcenia;
    • pracownik socjalny;
    • asystent rodziny;
    • kurator sądowy;
    • organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
   6. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
   7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
    • nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
    • specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
    • pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
  1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
   • dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
   • rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
   • indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
   • dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
  2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:
   • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
   • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
   • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym;
   • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
  3. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:
   • porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez psychologa szkolnego;
   • porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;
   • warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;
   • organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu.
  1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
   • udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
   • wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;
   • stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
   • uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
   • promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.
  2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym obejmują pracę:
   • na lekcji;
   • poza lekcjami;
   • poza szkołą.
  3. Uczeń zdolny ma możliwość:
   • rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
   • uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
   • indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych;
   • realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.
  4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
   • rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
   • umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
   • systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;
   • współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
   • składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.
  5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
  7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi szkoły.
  8. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji może udzielić uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.
  9. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.
 • System pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
  1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
   • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych;
   • posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
   • posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
   • nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
   • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
  2. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana pisemnie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
  3. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
  4. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.
  5. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.
  6. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
  7. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
  8. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
  9. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku. Odmowa musi być wyrażona na piśmie.
  10. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.
  11. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.
  12. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
  13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
  14. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.
  15. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
  16. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
  17. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  18. W szkole zatrudniony jest psycholog i na miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
  19. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, psycholog oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
  20. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna we Włodawie.
 • Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
   • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
   • określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
   • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
   • świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
   • udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;
   • udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
   • dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się na podstawie tego orzeczenia;
   • indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
    1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,
    2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,
    3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,
    4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,
    5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;
   • prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);
   • współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
   • prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
   • udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
   • komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
   • stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
    1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
    2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
    3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
    4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
 1. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów

W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

 • przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
 • przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
 • zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju ucznia związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;
 • określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
 • w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
 • poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy uczniowi. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
 • monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
 • informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej i postępach ucznia;
 • angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
 • prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;
 • stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;
 • prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
 • udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
  • bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
  • rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
  • wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
  • tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
  • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
  • pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
  • utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
  • rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
  • wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
  • systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
  • tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk;
  • tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
  • współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
  • udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
 2. Zadania i obowiązki psychologa.

Do zadań psychologa szkolnego należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
 • udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
 • wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN;
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży i ucznia;
 • pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
 • udział w pracach zespołu powołanego do opracowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
 • prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym
  • W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych.
  • 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
   • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
   • odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
   • realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
   • zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych szkoły;
   • zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb;
   • integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
   • dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
 1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
  1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.
 • 1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
  1. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
  2. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 • 1. Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa:
  • zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i form pracy z uczniem;
  • rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia zuczniem, z tym, że w przypadku:
   1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
   2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
   3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,
   4. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
  • działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
  • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
  • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
  • wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.
 3. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 4. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
 5. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
 6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 7. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

 • Nauczanie indywidualne
  • 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
   1. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wporozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
   2. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
   3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
   4. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
   5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
   6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (WF, język obcy, informatyka).
   7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
   8. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
   9. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
   10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin tygodniowo, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.
   11. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:
    • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
    • udział w posiedzeniach zespołu opracowującego IPET;
    • prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;
    • podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
    • systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych.
   12. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.
   13. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.
   14. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły.
   15. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach określonych w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania.

  • Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

 • 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki (ITN) lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
  • wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
  • oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/okresu.
 1. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 2. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
 3. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 4. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
  • uczeń - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
  • rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
  • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
 8. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
 9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej.
 11. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
 12. Zezwolenia udziela się na czas określony.
 13. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
 14. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
 15. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
 16. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
  • uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
  • zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
 17. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
 18. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
 19. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
 20. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 21. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
 22. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
 23. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

DZIAŁ IV
Organy szkoły i ich kompetencje

 • 1. Organami szkoły są:
  • Dyrektor Szkoły;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski.
 • Każdy z wymienionych organów w § 58 ust. 1 działa zgodnie z ustawą -Prawo oświatowe i ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

 • Dyrektor szkoły
  • 1. Dyrektor szkoły:
   • kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
   • jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
   • jest organem nadzoru pedagogicznego;
   • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
   • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
   • jest przedstawicielem administratora danych osobowych.
  • Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
  • Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o - Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.
  • Dyrektor szkoły:
   1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
    • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
    • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
    • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
    • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
    • powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
    • opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów, w tym po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, wyznacza przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym;
    • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
    • przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
    • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
    • podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego;
    • ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
    • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorzadem Uczniowskim;
    • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
    • kontroluje spełnianie obowiązku nauki i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki;
    • organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 1 Dziale III statutu szkoły;
    • w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w Rozdziale 3 Dziale III statutu szkoły;
    • na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
    • dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego;
    • powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
    • zwalnia uczniów z WF-u bądź wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
    • udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale III rozdziale 4 statutu szkoły;
    • występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
    • skreśla ucznia z listy uczniów;
    • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
    • powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających;
    • ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
    • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
    • opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców;
    • stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
    • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;
    • współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
    • działając w imieniu administratora danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zgodności z prawem oraz w stosunku do czynności przetwarzania wdraża odpowiednie polityki ochrony danych.
   2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
    • opracowuje do 21 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
    • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub opiekuńczych;
    • określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
    • wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;
    • informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
    • odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
    • zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;
    • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
    • dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
    • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
    • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
    • opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
    • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
    • dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
    • za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
    • organizuje prace konserwacyjno–remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
    • powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
    • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
    • organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
   3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
    • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
    • powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
    • dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
    • decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
    • organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
    • opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
    • dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
    • przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
    • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
    • udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
    • załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
    • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
    • wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
    • przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
    • dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
    • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
    • odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
    • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
    • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
   4. Sprawuje opiekę nad uczniami:
    • tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
    • powołuje Komisję Stypendialną;
    • ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
    • egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
    • opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników;
    • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
 • Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 • Rada Pedagogiczna
  • 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
   1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
   2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
   3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3 - dniowy nie musi być zachowany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.
   4. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
   5. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz przedstawiciele pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych, stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw kompetencji.
   6. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
   7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
   8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
    • uchwala regulamin swojej działalności;
    • podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
    • podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
    • może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
    • może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
    • zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
    • podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;
    • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów;
    • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
    • uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
    • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
   9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
    • opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
    • opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
    • opiniuje wykaz przedmiotów, które są realizowane w szkole w zakresie rozszerzonym;
    • opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
    • wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu dojrzałości do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
    • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
    • opiniuje projekt finansowy szkoły;
    • opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
    • opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
    • wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
    • opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
    • opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
    • opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
    • opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie problemów ucznia, w przypadku braku efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po wcześniejszej zgodzie rodzica/prawnego opiekuna.
    • opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole.
   10. Rada Pedagogiczna ponadto:
    • przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
    • może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
    • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
    • głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
    • ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
    • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
    • rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
    • ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
    • może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
    • wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
    • wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
    • zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
   11. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
   12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
   13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
   14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej drukiem komputerowym. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną.
   15. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:
    1. określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;
    2. stwierdzenie prawomocności obrad;
    3. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
    4. listę obecności nauczycieli;
    5. uchwalony porządek obrad;
    6. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
    7. przebieg głosowania i jej wyniki;
    8. podpis przewodniczącego i protokolanta.
   16. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.
   17. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie terminu do 30 dni.
   18. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza rada w głosowaniu jawnym. Rada rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu zgłaszanych poprawek i sprostowań.
   19. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w trwającym roku szkolnym, przechowywane są w segregatorze pod opieką dyrektora szkoły.
   20. Protokoły i uchwały z jednego roku szkolnego wraz z załącznikami tworzą księgę uchwał i protokołów, którą po oprawieniu opatruje się tytułem: „Księga uchwał i protokołów Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusz Kościuszki we Włodawie w roku szkolnym …”.
   21. Każdy nauczyciel ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i wypisów. Księgi protokołów udostępnia się tylko na terenie szkoły.
   22. W sprawach szczegółowych dotyczących sposobu funkcjonowania rady pedagogicznej, zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności rady stanowi Regulamin Rady Pedagogicznej szkoły.
   23. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  • Rada Rodziców
   • 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
    1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły przed innymi organami szkoły.
    2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły.
    3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
    4. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej i wychowawczej funkcji szkoły.
    5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
     • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
     • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
     • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
      1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
      2. znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,
      3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
      4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
      5. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
   1. programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców,
   2. jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  • opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
  • opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
  • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
  • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Rada Rodziców może:
  • wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
  • występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
  • delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
  • delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 4. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
  • zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
 6. Tryb wyboru członków rady:
  • wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
  • datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;
  • wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
   1. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
   2. w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,
   3. do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
   4. komisję skrutacyjną powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,
   5. wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji skrutacyjnej i organizację wyborów,
   6. karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,
   7. niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja skrutacyjna ogłasza wyniki wyborów,
   8. członkami Rady Rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 2. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

 • Samorząd uczniowski
  • 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
   1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
   2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
   3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
   4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
   5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
    • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
    • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
    • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
    • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
    • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
    • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
    • opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.
   6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
   7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
   8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły, pracę nauczycieli, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
   9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez co najmniej 30% uczniów szkoły.
   10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 10, stosuje się następującą procedurę:
    • wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi szkoły;
    • dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;
    • jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;
    • wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
    • regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w szkole stosuje się odpowiednio.

 • Zasady współpracy organów szkoły
  • Zasady współpracy organów szkoły.
   1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
   2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone do końca września.
   3. Każdy organ może włączyć się do realizacji konkretnych zadań innych organów, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
   4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
   5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
   6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
   7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
   8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 70 niniejszego statutu.
  • 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
   1. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:
    • znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
    • zgłaszania do Programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;
    • współudziału w pracy wychowawczej;
    • znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły;
    • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich dodatkowego omówienia;
    • uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
    • uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca i psycholog szkolny;
    • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły
  • Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.
   1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
    • prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
    • przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
    • dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
    • o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
   2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
   3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
   4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
  • Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.

DZIAŁ V
Organizacja szkoły


 • Baza szkoły
  • 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:
   • sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
   • bibliotekę;
   • pracownię komputerową z dostępem do internetu;
   • salę gimnastyczną;
   • siłownię;
   • boisko sportowe;
   • gabinet psychologa;
   • gabinet pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
   • szatnię;
   • internat.

  • Organizacja pracy szkoły
   • Arkusz organizacji szkoły
    1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
    2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji szkoły do 21 kwietnia każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych związków zawodowych.
    3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
     • liczbę oddziałów poszczególnych klas;
     • liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
     • liczbę pracowników ogółem;
     • liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
     • liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
     • ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
    5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
    6. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania..
   • Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
   • Dyrektor szkoły opracowuje plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
   • W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

  • Praktyki studenckie
   • 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
    1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

   • Biblioteka szkolna i jej regulamin
     1. Biblioteka szkolna jest:
      • interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
      • ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
     2. Z biblioteki korzystają wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły.
     3. Zadaniem biblioteki jest:
      • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
      • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki;
      • prowadzenie działalności informacyjnej;
      • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
      • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
      • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
      • przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
      • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
      • kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
      • organizacja wystaw okolicznościowych.
     4. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
      • w zakresie pracy pedagogicznej:
       1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
       2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
       3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
       4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
       5. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż,
       6. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
       7. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki.
      • w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
       1. przedkładanie dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki,
       2. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
       3. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję,
       4. prowadzenie ewidencji zbiorów,
       5. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
       6. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
       7. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
       8. planowanie pracy: opracowywanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
       9. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
       10. biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 1. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
 2. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i medioteki.
 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
  • zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
  • zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
  • przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
  • zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
  • wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;
  • inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;
  • zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
 4. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.
 • Regulamin biblioteki.
 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
 3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
 5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.
 6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom, maturzystom, itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 7. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 8. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.
 9. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych.
 10. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną (o podobnej wartości) wskazaną przez bibliotekarza.
 11. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.
 12. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

Rozdział 5
Internat i jego regulamin

  1. Internat zorganizowany w szkole jest integralną częścią szkoły.
  2. Internat przeznaczony jest dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania.
  3. Internat prowadzi działalność w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  4. Zakwaterowanie w internacie jest bezpłatne
  5. Wyżywienie w internacie jest całkowicie odpłatne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwolnić wychowanka częściowo bądź w całości z opłat za wyżywienie.
  6. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35, z zastrzeżeniem, że liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wychowanków niepełnosprawnych odpowiada liczbie uczniów w oddziale specjalnym.
  7. Grupą wychowawczą w internacie opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
  8. W internacie za zgodą organu prowadzącego szkołę, w celu zapewnienia opieki w porze nocnej, zatrudnia się opiekuna nocnego.
  9. Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie trwa 60 minut.
  10. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków tygodniowo wynoszą 49 godzin zegarowych.
  11. Internat zapewnia uczniom:
   • zakwaterowanie i całodobową opiekę;
   • korzystanie z wyżywienia;
   • właściwe warunki sanitarno-higieniczne;
   • miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki;
   • miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków.
  12. Do zadań internatu należy:
   • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
   • zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;
   • wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;
   • wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów;
   • tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizacja ich czasu wolnego;
   • uczenie uczniów samodzielności, współdziałania oraz wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności.
  13. Internat realizuje zadania, w tym wychowawcze i profilaktyczne, we współpracy z rodzicami ucznia, wychowawcą klasy oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi.
  14. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa regulamin internatu.
 • Regulamin internatu.
  1. Założenia ogólne:
   • internat przeznaczony jest dla uczniów mieszkających poza Włodawą, zakwalifikowanych na podstawie złożonych wcześniej podań;
   • mieszkańcy powinni współdziałać w tworzeniu atmosfery życzliwości, szacunku i wysokiej kultury postępowania we wszystkich sytuacjach;
   • aby pobyt w internacie był przyjazny i bezpieczny, należy zastosować się do regulaminu i przestrzegać panujących w nim praw i obyczajów.
  2. Wychowanek ma prawo do:
   • zakwaterowania i odpłatnego całodobowego wyżywienia,
   • korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej;
   • rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień;
   • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach i imprezach organizowanych w szkole i prowadzonych przez właściwe placówki;
   • wyjazdu do domu w dniach trwania nauki w szczególnych i uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy, po uprzedniej informacji od rodziców i wpisie do kontrolki wyjść;
   • spędzania czasu wolnego do godziny 16.00 poza obrębem internatu, a w innym czasie po uzyskaniu zgody wychowawcy i odnotowaniu wyjścia w kontrolce wyjść;
   • przyjmowania osób odwiedzających w czasie wolnym od nauki po uprzednim powiadomieniu wychowawcy i wpisaniu się osoby odwiedzającej na listę gości;
   • pomocy ze strony wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie.
  3. Wychowanek ma obowiązek:
   • wyjeżdżać do domu rodzinnego w dniach wolnych od nauki szkolnej;
   • systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki;
   • udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce;
   • współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku mieszkańców internatu;
   • utrzymywać czystość i dbać o estetykę sypialni, innych pomieszczeń oraz otoczenia internatu;
   • przestrzegać ustalonego porządku dnia i punktualności;
   • punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne;
   • właściwie i rzetelnie pełnić obowiązujące dyżury;
   • szanować mienie społeczne i osobiste;
   • właściwie zachowywać się w stosunku do wychowawców, współmieszkańców i pracowników obsługi;
   • przestrzegać form kulturalnego zachowania się w internacie i miejscach publicznych;
   • przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż;
   • informować wychowawców o wszelkich awariach;
   • zachowywać ciszę w godzinach pracy i snu;
   • należność za wyżywienie płacić w ustalonym terminie;
   • przestrzegać wpisów i wypisów w kontrolce wyjść z internatu.
  4. Podczas pobytu w internacie wychowanka obowiązuje:
   • zakaz wnoszenia oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych, zakaz palenia papierosów, e-papierosów, a także przebywania na terenie internatu w stanie wskazującym na ich spożycie;
   • przestrzeganie zaleceń dyrektora szkoły, wychowawców i obsługi.
  5. Za szkody wyrządzone umyślnie przez wychowanka w majątku stanowiącym własność internatu konsekwencje ponosi wychowanek i jego rodzice.
  6. Za rzeczy pozostawione w internacie przez wychowanka internat nie odpowiada;
  7. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z regulaminu internatu wychowanek może utracić prawo zamieszkiwania w internacie.
  8. Za wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie internatu wychowankowie mogą być wyróżnieni:
   • pochwałą wobec mieszkańców internatu;
   • pochwałą wobec społeczności szkoły;
   • pismem pochwalnym do rodziców;
   • inną nagrodą przewidzianą przez dyrektora szkoły i wychowawców.
  9. Za wykroczenia przeciwko regulaminowi stosuje się:
   • upomnienie przez wychowawcę w indywidualnej rozmowie;
   • upomnienie wobec mieszkańców internatu;
   • dodatkowe dyżury i inne prace porządkowe na rzecz internatu;
   • zakaz opuszczania internatu w czasie wolnym;
   • naganę w formie pisma do rodziców;
   • naganę udzieloną przez dyrektora szkoły;
   • skreślenie z listy mieszkańców internatu.

DZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły


 • Zadania nauczycieli
  • Zadania nauczycieli.
   1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
   2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
    • dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
    • prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika;
    • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
    • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
    • tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych, dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
    • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
    • prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
    • wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
    • dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia:
     1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,
     2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
     3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
     4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
     5. posiadającego zaświadczenie lekarskie o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń fizycznych.
    • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania;
    • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
    • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
    • współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
    • wspópraca z rodzicami uczniów;
    • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
    • aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
    • przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
    • prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, terminowe i prawidłowe dokonywanie wpisów w dzienniku elektronicznym, arkuszach ocen i innych dokumentach;
    • kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
    • przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
    • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
    • dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
    • uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych.
   3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
    • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
    • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
    • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 • Zadania wychowawców klas
   1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
    • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
    • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
    • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
   2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
    • bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
    • rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
    • wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
    • tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
    • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
    • pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
    • organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
    • realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
    • czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
    • utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
    • rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
    • wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
    • systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
    • wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
    • podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
    • tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk;
    • tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
    • wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
    • współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
    • udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
   3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, nauczycieli i uczniów danego oddziału, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.
   4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
    • prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
    • sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
    • nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
    • wypisuje świadectwa szkolne;
    • wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 • Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom
 • Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
  1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
  2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
  3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
   • punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
   • aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
   • przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
   • dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
   • zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
   • egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
   • niedopuszczania do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;
   • natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
  4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora;
  5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
  6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
  7. Nauczyciel zaznajamia uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
  8. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. W razie stwierdzenia zagrożenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły.
  9. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
  10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole i bezwzględnie jej przestrzegać.
  11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.
  12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
   • ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
   • podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
   • w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły;
   • nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
   • uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo i w sytuacjach koniecznych;
   • przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
   • nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
  13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
   • zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
   • sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
   • z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
   • zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
  14. Nauczyciel rejestruje wyjście z uczniami poza teren szkoły w Rejestrze wyjść grupowych.

 • Zespoły nauczycielskie
  • Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.
   1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.
   2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
    • planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
    • koordynowania działań w szkole;
    • zwiększenia skuteczności działania;
    • ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
    • doskonalenia umiejętności indywidualnych;
    • zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
    • doskonalenia współpracy zespołowej;
    • wymiany doświadczeń między nauczycielami;
    • wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
    • ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań;
    • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.
   3. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.
   4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
   5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
   6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
   7. Przewodniczącego zespołu stałego powołuje dyrektor szkoły. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
   8. Pierwsze zebranie zespołu zwołuje przewodniczący. Na zebraniu opracowuje się plan pracy.
   9. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do końca września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.
   10. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac zespołu.
   11. Nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
   12. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
   13. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
   14. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.
  • Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania.
   1. W szkole powołuje się następujące zespoły stałe:
    • Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
    • Zespół nauczycieli matematyki i informatyki;
    • Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
    • Zespół nauczycieli języków obcych;
    • Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych;
    • Zespół ds. wychowawczych i profilaktycznych;
    • Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
    • Zespół ds. diagnozy i analizy osiągnęć uczniów;
    • Zespół ds. promocji szkoły;
    • Zespół ds. ewaluacji.

 • Pracownicy administracji i obsługi w szkole
  • 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
   1. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
   2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
    • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
    • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
    • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
    • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
    • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
    • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
    • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
    • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
    • złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
    • złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.
 • Każdy pracownik otrzymuje zakres czynności na stanowisku pracy.

 • Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w szkole
   1. Stanowiska wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego.
   2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego dyrektor szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.
  • W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora ds. dydaktycznych i wicedyrektora ds. wychowawczych.
  • Do zadań wicedyrektora ds. dydaktycznych należy w szczególności:
   • opracowanie arkusza organizacji roku szkolnego we wspólpracy z dyrektorem szkoły;
   • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęc i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem;
   • kontrola dokumentacji szkolnej, w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, itp.;
   • prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
   • wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa i prowadzenie księgi zastępstw;
   • opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
   • nadzór nad pracami zespołów przedmiotowych;
   • wnioskowanie do dyrektora o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
   • wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej w zakresie zgodnym z upoważnieniem;
   • opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć, w tym nadzór nad pracami zespołu ds. opracowywania tygodniowego rozkładu zajęć;
   • bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
   • wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
   • wspólpraca z wicedyrektorem ds. wychowawczych w przygotowaniu planu imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
   • nadzór nad prawidłową organizacją konkursów i olimpiad przedmiotowych;
   • pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
   • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych;
   • nadzorowanie dyscypliny pracy nauczycieli, w tym dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;
   • zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;
   • opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
   • kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;
   • kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;
   • egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
   • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
   • kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
   • rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;
   • współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
   • kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
   • współpraca z Poradnią Pedagogiczno – psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
   • przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i ppoż;
   • wykonywanie poleceń dyrektora szkoły;
   • zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień.
  • Do zadań wicedyrektora ds. wychowawczych należy w szczególności:
   • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem;
   • organizowanie i nadzorowanie pracy internatu, w tym pracy nauczycieli wychowawców;
   • nadzorowanie stanu bezpieczeństwa p.poż. i bhp w internacie;
   • zapewnianie właściwej opieki wychowawczej nad młodzieżą mieszkającą w internacie;
   • nadzór i kontrola stołówki szkolnej (internatu);
   • nadzór nad Samorządem Uczniowskim
   • udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;
   • opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania we wspólpracy z wicedyrektorem ds. dydaktycznych;
   • nadzór nad pracami zespołów zadaniowych, w tym zespołu ds. wychowawczych i zespołów do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
   • nadzorowanie zadań dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
   • wnioskowanie do dyrektora szkoły o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
   • bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
   • opracowywanie planu imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
   • sporządzanie sprawozdań z programów i projektów realizowanych w szkole oraz sprawozdań z nadzoru pedagogicznego we współpracy z dyrektorem szkoły;
   • pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
   • zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;
   • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
   • nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole w zakresie działania programowego;
   • opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
   • kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;
   • egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
   • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
   • kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
   • wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej w zakresie zgodnym z upowaznieniem;
   • rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;
   • współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
   • kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
   • współpraca z Poradnią Pedagogiczno – psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
   • przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i ppoż;
   • wykonywanie poleceń dyrektora szkoły;
   • zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień.
  • 1. W szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
   1. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.
  • W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
  • W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

DZIAŁ VII
Uczniowie szkoły


 • Zasady rekrutacji
  • 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Liceum jest prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych koordynowanego przez organ prowadzący.
   1. Do klas pierwszych są przyjmowani kandydaci zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku szkolnym w Regulaminie rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, zwanym dalej Regulaminem rekrutacji.
   2. Regulamin rekrutacji jest publikowany na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły.
   3. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
   4. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania komisji rekrutacyjnej, zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa Regulamin rekrutacji.
   5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
    • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
    • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
    • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
   6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
   7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
   8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
   9. Listy, o których mowa w ust. 7 i 9, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
   10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
   11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
   12. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 
   14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
   15. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
   16. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
   17. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  • Wymagane dokumenty na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.
   1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci na podstawie wniosku zawierajacego:
    • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
    • imiona i nazwiska rodziców kandydata;
    • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
    • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;
    • wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 • 1. Do klasy programowo wyższej w szkole ucznia przyjmuje dyrektor szkoły na podstawie:
  • świadectwa ukończenia klasy niższej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
  • pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:
   1. w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek nauki poza szkołą,
   2. w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia;
  • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 1. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.
 2. Jeżeli w klasie do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może:
  • uczyć się języka obcego nowożytnego obowiązkowego w klasie do której przeszedł, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;
  • kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w poprzedniej szkole.

 • Obowiązek nauki
  • 1. Obowiązek nauki trwa od ukończenia szkoły podstawowej i nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
   1. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   2. Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

  • Prawa i obowiązki uczniów
 • Prawa i obowiązki uczniów.
  1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:
   • wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie;
   • wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły; dostępu do statutu szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych;
   • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
   • znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;
   • otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych;
   • informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładu lekcji;
   • bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły;
   • wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
   • wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;
   • przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;
   • posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób;
   • uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych i równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
   • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku;
   • poszanowania własnej godności;
   • opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;
   • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
   • czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do Samorządu Uczniowskiego;
   • zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
   • korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;
   • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym :
    1. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
    2. szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
    3. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
 1. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia.
 2. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły w ciągu 14 dniu od wystąpienia naruszenia praw ucznia.
 3. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do Lubelskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia.
 4. Uczeń w szkole ma obowiązek:
  • przestrzegć postanowień zawartych w statucie szkoły;
  • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
  • usprawiedliwić nieobecność w ciągu jednego tygodnia od powrotu do szkoły, przedstawiając zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców;
  • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru i wyglądu;
  • nosić strój galowy podczas uroczystości szkolnych;
  • dbać o honor i tradycje szkoły;
  • podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej;
  • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim ludziom poprzez społecznie akceptowane formy;
  • dbać o wspólne dobro, czystość, ład i porządek w szkole;
  • przestrzegać zasad kultury i współżycia;
  • posiadać legitymację szkolną.
 • 1. Uczeń zwolniony z udziału w lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
  • lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego języka, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
  • rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 1. Uczeń zwolniony z udziału na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z udziału w zajęciach wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
 • W przypadku konczenia nauki w szkole w ostatnim tygodniu nauki uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
 • Uczniom nie wolno:
  • przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
  • wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków o podobnym działaniu;
  • wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
  • wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
  • spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
  • rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
  • używać samochodu prywatnego i innych pojazdów w czasie trwania zajęć, zarówno podczas lekcji, jak i przerw międzylekcyjnych;
  • zapraszać obcych osób do szkoły;
  • używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 • Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
  1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
  2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
  3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę.
  4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
  5. W przypadku łamania przez ucznia powyższych zasad na lekcjach lub na terenie szkoły:
   • nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, przekazuje urządzenie do depozytu znajdującego się w sekretariacie szkoły i powiadamia wychowawcę klasy;
   • wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o depozycie i możliwości odbioru urządzenia.
  6. Uczeń oddając do depozytu telefon bądź inne urządzenie ma obowiązek wyłączyć je.
  7. Pracownik przyjmujący urządzenie wypisukje pokwitowanie w dwóch egzemplarzach, w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, nazwisko i imię nauczyciela, który odebrał urządzenie, data, godz. zabrania urządzenia uczniowi, typ aparatu, podpis nauczyciela, podpis ucznia, podpis pracownika przyjmującego w depozyt, datę i godzinę odbioru urządzenia, podpisy osoby odbierającej i wydającej urządzenie. Jeden egzemplarz pokwitowania przekazuje się uczniowi.
  8. Uczeń może na podstawie pokwitowania odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem lub dyrektorem. W przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.
  9. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje zastosowaniek kar zgodnie ze statutem.

 • Nagrody i kary
  • 1. Nagrody
   • Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
    1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
    2. wzorową postawę,
    3. wybitne osiągnięcia,
    4. dzielność i odwagę.
   • Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
   • Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
    1. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
    2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
    3. dyplom,
    4. nagrody rzeczowe,
    5. tytuł „Absolwenta Roku”.
   • Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły.
  • Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
  • Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
  • Kary
   • Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.
   • Ustala się następujące rodzaje kar:
    1. uwaga ustna nauczyciela,
    2. uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku,
    3. upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,
    4. nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora,
    5. nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców,
    6. przeniesienie przez kuratora oświaty niepełnoletniego ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły;
    7. skreślenie z listy uczniów w przypadku pełnoletniego ucznia.
   • Kara wymierzana jest na wniosek:
    1. wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły,
    2. Rady Pedagogicznej,
    3. innych osób;
   • Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
    1. wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,
    2. wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do dyrektora szkoły o ponowne rozpatrzenie jego sprawy w przypadkach , o których mowa w punkcie 2 lit. a-e,
    3. odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze w przypadkach , o których mowa w punkcie 2 lit. f-g.

   • Zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy
    • Szczegółowe zasady przeniesienie ucznia do innej szkoły lub skreślenia z listy uczniów.
     1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły lub w przypadku ucznia pełnoletniego – skreślenia z listy uczniów. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Lubelski Kurator Oświaty.
     2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły lub skreślenia z listy uczniów:
      • świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
      • rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
      • świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
      • dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
      • kradzież;
      • wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
      • wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
      • czyny nieobyczajne;
      • stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
      • notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
      • zniesławienie szkoły, np. w mediach społecznościowych;
      • fałszowanie dokumentów szkolnych;
      • popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
     3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.
    • Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły lub skreślenia z listy uczniów:
     1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), dyrektor niezwłocznie powiadamia organy ścigania;
     2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły.
     3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, psycholog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
     4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
     5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
     6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły.
     7. Dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
     8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły dyrektor kieruje sprawę do Lubelskiego Kuratora Oświaty.
     9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.
     10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
     11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

DZIAŁ VIII
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania


 • Ogólne zasady oceniania
  • 1. Ocenianiu podlegają:
   • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
   • zachowanie ucznia;
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
   w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
  • udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
  • ustalanie kryteriów zachowania;
  • ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
  • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali;
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;
 6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 1. W ocenianiu obowiązują zasady:
  • zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
  • zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
  • zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
  • zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
  • zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
 • Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
  1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
   • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
   • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
   • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:
   • warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
   • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
  3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane są w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu.
  4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii placówki publicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
  5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • Rodzaje ocen szkolnych.
  1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
   • bieżące;
   • klasyfikacyjne:
    1. śródroczne – na koniec pierwszego półrocza,
    2. roczne – na zakończenie roku szkolnego,
    3. końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.
   • Jawność ocen.
    1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.
    2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.
    3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego.
    4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.
   • Uzasadnianie ocen.
    1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
    2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.
   • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
   • 1. Skala ocen.

Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali:

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

 1. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie ( +) i ( -) w ocenianiu bieżącym.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
  • stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
   1. posiadł dogłębną wiedzę i wybitne umiejętności programowe przedmiotu w danej klasie,
   2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
   3. uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),
   4. z przedmiotu wychowanie fizyczne posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w zawodach sportowych,
   5. z przedmiotu plastyka/muzyka, poza dogłębnymi wiadomościami i umiejętnościami, uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami w konkursach i innych formach prezentacji twórczości plstycznej czy muzycznej jako reprezentant szkoły;
  • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
   2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
   3. stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;
  • stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
   2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
   3. stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;
  • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,
   2. rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
   3. posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i klarowność wypowiedzi;
  • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
   1. posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,
   2. słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
   3. posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli;
  • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
   2. nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności.
 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
  • prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu);
  • testy;
  • kartkówki z trzech ostatnich tematów;
  • prace domowe;
  • zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
  • różnego typu sprawdziany pisemne;
  • wypowiedzi ustne;
  • praca w zespole;
  • testy sprawnościowe;
  • prace plastyczne i techniczne;
  • wiadomości i umiejętności muzyczne.
 2. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:
  • praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową:

zasady przeprowadzania:

 1. uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,
 2. w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
 • sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji lub działu:

zasady przeprowadzania:

 1. uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z tygodniowym wyprzedzeniem,
 2. w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 1 sprawdzian,
 3. nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa,
 • kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.
 1. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 2 oceny, jeśli w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne jedna godzina, w pozostałych przypadkach co najmniej 4 oceny.
 2. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do lekcyjnego dziennika elektronicznego.
 3. Uczeń jest zobowiązany do pisania w wyznaczonym terminie pracy klasowej i sprawdzianu obejmujących kompleksową część materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem.
 4. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe są sprawdzone i ocenione w ciągu trzech tygodni.
 5. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego.
 6. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. Jeżeli przypada jedna godzina tygodniowo – to uczniowi przysługuje 1 nieprzygotowanie. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika elektronicznego skrót „np”.
 7. Nieprzygotowanie, o którym mowa w ust. 12, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne.
 8. Pisemne prace ucznia oceniane są punktowo i przeliczane na oceny wg skali procentowej:
  1. 98%- 100% – celujący,
  2. 86% - 97% - bardzo dobry,
  3. 71% - 85% - dobry ,
  4. 55% - 70% - dostateczny,
  5. 43% - 54% - dopuszczający,
  6. < 42% - niedostateczny.
 • Klasyfikacja śródroczna i roczna
  1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
  2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego 31 grudnia, a okres drugi trwa od 1 stycznia do zakończenia roku szkolnego.
  3. Klasyfikowacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie.
  4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego okresu.
  5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie muszą być średnią ocen cząstkowych.
  6. Roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania są ustalone w ostatnim okresie roku szkolnego i uwzględniają wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
  7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
  8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
  9. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
  10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
  11. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych
 • 1. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych.
 • Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Ocenianie zachowania
  1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   • ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
   • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
   • informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
   • motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
   • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia.
  4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według następującej skali:
   • wzorowe – wz,;
   • bardzo dobre – bdb.;
   • dobre – db;
   • poprawne – pop.;
   • nieodpowiednie – ndp.;
   • naganne – ng
  7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.
  8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną, uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.
  9. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.
  10. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 14.
  11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
  13. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
   • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
   • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
   • dbałość o honor i tradycje szkoły;
   • dbałość o piękno mowy ojczystej;
   • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
   • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
   • okazywanie szacunku innym osobom.
  14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:
   • dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
   • wychowawca klasy;
   • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
   • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
   • przedstawiciel Rady Rodziców.
  15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
  16. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   • skład komisji;
   • termin posiedzenia komisji;
   • wynik głosowania;
   • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
  17. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  18. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
   • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
   • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • Kryteria ocen zachowania
  1. wzorowe

otrzymuje uczeń, który:

 • systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności;
 • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem;
 • rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań;
 • reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych;
 • wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę;
 • nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje (uczeń otrzymujący ocenę wzorową może mieć nie więcej niż 3 spóźnienia nieusprawiedliwione w okresie);
 • zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów;
 • przejawia troskę o mienie szkoły;
 • zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu;
 • zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 • nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki);
 • reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym;
 • wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe,
 • zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
 • w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;
 • zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;
 • przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;
 • jest uczciwy w codziennym postępowaniu;
 • zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz kolegom.
 1. bardzo dobre

otrzymuje uczeń, który:

 • używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych;
 • przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych;
 • przejawia troskę o mienie szkoły;
 • pomaga słabszym i młodszym kolegom;
 • nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;
 • kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;
 • bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 • przestrzega zasad higieny osobistej;
 • nigdy nie ulega nałogom;
 • bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 • nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje (uczeń otrzymujący ocenę bardzo dobrą może mieć nie więcej niż 5 spóźnień i nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w okresie);
 • zawsze nosi odpowiedni strój,
 • chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.
 1. dobre

otrzymuje uczeń, który :

 • spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;
 • punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia; (uczeń otrzymujący ocenę dobrą może mieć nie więcej niż 8 spóźnień i nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych w okresie)
 • przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami;
 • inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły;
 • prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;
 • nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;
 • przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i imprezach szkolnych;
 • dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;
 • prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożenia;
 • nie ulega nałogom;
 • rozumie i stosuje normy społeczne;
 • szanuje mienie społeczne;
 • pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;
 • wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli i pracowników szkoły oraz kolegów;
 • nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.
 1. poprawne

otrzymuje uczeń, który:

 • sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;
 • ma nieusprawiedliwionych nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych w okresie;
 • sporadycznie spóźnia się na lekcje (ma nie więcej niż 10 spóźnień w okresie);
 • nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;
 • zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;
 • zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego;
 • czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu;
 • zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 • zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą;
 • na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;
 • nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich;
 • nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
 • poprawnie odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych uczniów;
 • używa zwrotów grzecznościowych.
 1. nieodpowiednie

otrzymuje uczeń, który:

 • jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
 • często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;
 • niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;
 • w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych;
 • jest agresywny w stosunku do rówieśników;
 • lekceważy zadania przydzielone przez szkołę, wychowawcę, zespół klasowy;
 • w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;
 • wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości szkolnych;
 • używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;
 • nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia na basenie);
 • często zaniedbuje higienę osobistą;
 • ulega nałogom;
 • ma negatywny wpływ na swoich kolegów;
 • lekceważy ustalone normy społeczne;
 • nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.
 • ma nieusprawiedliwionych nie więcej niż 20 godzin lekcyjnych w okresie;
 • spóźnia się na lekcje; (ma nie więcej niż 20 spóźnień w okresie)
 1. naganne

otrzymuje uczeń, który:

 • nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;
 • nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;
 • nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego;
 • jest agresywny w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz kolegów;
 • poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych;
 • bardzo często zaniedbuje higienę osobistą;
 • nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu;
 • ulega nałogom;
 • celowo niszczy mienie szkoły;
 • wchodzi w konflikt z prawem;
 • swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny.
 • ma nieusprawiedliwionych powyżej 20 godzin lekcyjnych w okresie;
 • spóźnia się na lekcje; (ma powyżej 20 spóźnień w okresie);
 • Egzamin klasyfikacyjny.
  1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
  3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.
  5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
  6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania.
  7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
  8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
  11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
   • dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
   • nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
  12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
  13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnyc jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 16.
  16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono jedną lub dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
 • Egzamin poprawkowy.
  1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
  2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
  4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
  5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
  7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
   • dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
   • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
  8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
  9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
  10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
  11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
  12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 127 ust. 15.
  13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
  14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
  15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
  16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 127 ust. 7-9 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
  3. W skład komisji wchodzą:
   • dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
   • jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
  4. Nauczyciel, o którym mowa ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
  6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

 • Promowanie i ukończenie szkoły
  • Promowanie i ukończenie Szkoły.
   1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.
   2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 3.
   3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
   4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
   5. Uczeń realizujący obowiązek obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
   6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
   7. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

DZIAŁ IX
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

 • 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
  1. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
  2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
   • podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
   • podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;
   • podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
  3. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
  4. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
  5. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
  6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni zwolnienia dokonuje sam uczeń.
  7. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a z ostatnich godzin lekcyjnych zwolnić uczniów do dom.
  8. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
  9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz dyrektora szkoły.
  10. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
  11. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
 • Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
  1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
   • przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
   • wychowawca informuje o fakci dyrektora szkoły;
   • wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i pomoc psychologa szkolnego;
   • w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji;
   • W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
  2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
   • powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
   • odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;
   • wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
   • zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki;
   • dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;
   • jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;
  3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
   • Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
   • Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.
   • Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
  4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
   • nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, psycholog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji;
   • o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
   • w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy;
   • jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
 • Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.
  1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
  2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
   • systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
   • świadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
   • sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
   • reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
   • zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
   • niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
  3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków” znajdującym się w sekretariacie szkoły).
  4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
  5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
  6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

DZIAŁ X
Ceremoniał szkolny

 • Szkoła posiada symbole szkolne:
  1. Sztandar szkoły:
   • sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie przez dyrektora szkoły i składa się z trzech trzyosobowych składów;
   • w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas, którzy osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmnie 4,50 (nie posiadają ocen dostatecznych) i otrzymali ocenę zachowania – wzorowe;
   • w wyjątkowych okolicznościach dyrektor szkoły powołuje w skład pocztu sztandarowego uczniów ze średnią ocen nie niższą niż 4,0 i zachowaniem co najmniej bardzo dobrym;
   • poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
   • insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
   • sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
   • podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);
   • podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
   • sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
   • oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
   • sztandar oddaje honory:
    1. na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
    2. w czasie wykonywania „Roty”,
    3. gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
    4. w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
    5. w trakacie ślubowania uczniów kończących szkołę,
    6. podczas opuszczenia trumny do grobu,
    7. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
    8. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
    9. w trakcie uroczystości kościelnych.
 1. Logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.;
 2. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Dzień Patrona Szkoły (28 października), Święto Niepodległości (11 listopada), Zakończenie roku szkolnego uczniów konczacych szkołę;
 3. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
  • rozpoczęcie roku szkolnego;
  • Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych;
  • zakończenie roku szkolnego i ślubowanie uczniów kończących szkołę;,
  • uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.
 4. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:
  • Na komendę prowadzącego uroczystość:
   1. „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
   2. „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
   3. „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
   4. „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar - symbol I Liceum Ogólnokształcącego. imienia Tadeusza Kościuszki.we Włodawie Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę:„Przyjmujemy od Was sztandar I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki we Włodawie. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.
   5. Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

DZIAŁ XI
Postanowienia przejściowe

 • apisy niniejszego działu stosuje się dla oddziałów 3 – letniego liceum:
  1. Nauka w oddziałach 3-letniego liceum trwa 3 lata.
  2. Z dniem 1 września 2020 roku wygasza się klasy pierwsze, a kolejnych latach odpowiednio drugie i trzecie.
  3. Do oddziałów 3-letniego liceum nie stosuje się zapisów zawartych w:
   • ust. 9 w § 2 w rozdziale 2 w Dziale I;
   • ust. 8 , 11 w § 11 w rozdziale 2 w Dziale II;
   • ust. 1, 6 w w § 20 w rozdziale 7 w Dziale II;
   • ust.1 w § 29 w rozdziale 10 w Dziale II;
  4. Uczniowie oddziałów 3-letniego liceum wybierają od 2 do 4 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

DZIAŁ XII
Postanowienia końcowe

 • 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu oraz przepisami prawa oświatowego.
  2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 • 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
  • dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;
  • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  • rady rodziców;
  • organu prowadzącego szkołę;
  • oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.
 • Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych w statucie.