Doradztwo zawodowe w szkole

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Doradztwo zawodowe

Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej młodego człowieka to bardzo odpowiedzialne zadanie i trudne zadanie. Wymaga współpracy wszystkich dorosłych, którym zależy na dokonaniu prawidłowych wyborów a w przyszłości spełnieniu i poczuciu satysfakcji ich podopiecznego. Pamiętając, że zadaniem szkoły jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny dokładamy wszelkich starań, by działania wychowawców, nauczycieli i specjalistów były prowadzone w pełnym porozumieniu i współpracy z rodzicami uczniów.

Zadaniem pracowników szkoły jest diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe, udostępnianie informacji właściwych dla poziomu kształcenia, prowadzenie zajęć poświęconych diagnozie preferencji zawodowych i kierunkowych uzdolnień w celu umożliwienia naszym uczniom świadomego planowania kształcenia i kariery zawodowej. Zadania te zostały ujęte w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, który obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych.

Ważną kwestią w dziedzinie doradztwa zawodowego jest uświadomienie dynamiki zmian na rynku pracy i wynikającej z nich konieczności podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowywania się czy nawet konieczności wielokrotnego zmieniania zawodu. Dlatego bardzo istotnym zadaniem jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętność określania swoich mocnych i słabych stron, podejmowania decyzji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, adaptacji w zmieniającej się rzeczywistości, a wreszcie prawidłowej autoprezentacji.

Poważnym problemem bywa też narzucenie młodemu człowiekowi przez bliskich ich wizji ścieżki edukacyjno-zawodowej czasem zupełnie niespójnej z możliwościami i marzeniami zainteresowanego. Czasem tradycje rodzinne czy środowiskowe, poziom wykształcenia rodziny, aspiracje dorosłych, czy też pragnienie, aby dziecko zrealizowało niespełnione plany rodziców są zupełnie niespójne z zamierzeniami młodego człowieka. Wówczas umiejętnie udzielona pomoc uczniowi i jego rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej staje się niezbędna. Bardzo ważne jest, by rzetelnie zaprezentować wszystkie możliwości i rozwiązania, a potem dać prawo wyboru. Ważne jest, by dokonany wybór był satysfakcjonujący dla zainteresowanego, adekwatny do jego możliwości, zainteresowań, predyspozycji i zgodny z jego preferencjami.

Zachęcamy do skorzystania proponowanych linków, dzięki którym dotrzecie Państwo do bogatej oferty materiałów, narzędzi i informacji przydatnych w złożonym procesie planowania dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej uczniów naszej szkoły.