„Kultura jest cool!” w Kościuszce

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Projekty

Kategoria:

Realizacja Grantu z Fundacji Banku Zachodniego WBK w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie już zakończona!

   I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we Włodawie otrzymało w roku szkol. 2016/2017 grant z Fundacji BZ WBK w ramach Programu Grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” dofinansowany przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację projektu „Kultura jest cool!”.

   Projekt był realizowany od września do końca marca b.r. Jego beneficjentami byli wychowankowie internatu I LO. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie patologii wśród młodzieży, dostarczenie jej pozytywnych wzorców zachowań i alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promocja aktywnego uczestnictwa młodzieży w różnych formach kultury wysokiej, rozwijanie umiejętności korzystania z ofert instytucji kultury, nauka stosowania zasad savoir – vivre’u w praktyce.

   Dn. 30 marca b.r. uroczyście podsumowano projekt, wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla jego uczestników.    

   Młodzież w ramach projektu wzięła udział w zajęciach i warsztatach edukacyjno-wychowawczych i rekreacyjnych, przygotowała imprezy kulturalne i inscenizacje teatralne dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym we Włodawie, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Różance, społeczności internackiej i lokalnej. Na zakończenie projektu uczestniczyła w wycieczce do Lublina, gdzie zwiedziła Muzeum Zamek Lubelski, lubelską Starówkę z przewodnikiem, obejrzała sztukę w Teatrze im. J. Osterwy i zjadła obiad w restauracji.

   W wyniku przeprowadzonych działań nastąpiła aktywizacja życia kulturalnego młodzieży w internacie i promocja pozytywnych wzorców zachowań społecznych.

   Projekt będzie kontynuowany długofalowo w przyszłości wśród następnych roczników wychowanków internatu I LO poprzez kultywowanie tradycji organizowania w internacie uroczystych wydarzeń i imprez kulturalnych.

   Koordynatorami projektu odpowiedzialnymi za jego realizację były Małgorzata Siedlik, Beata Sawczuk i Renata Sidoruk, Beata Sawczuk.

20170315 163147