Aktualności

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Aktualności

KOMUNIKAT

Kategoria:

KOMUNIKAT DYREKTORA

Kategoria:

KOMUNIKAT DYREKTORA

I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie

               

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozdanie świadectw ukończenia szkoły w dniu 24 kwietnia jest odwołane, ponieważ szkoła, zgodnie z rozporządzeniem MEN, jest zamknięta do 26 kwietna 2020 r. Nowy termin rozdania świadectw zostanie podany w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie informuję, że dzień 24.04.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych według naszego kalendarza roku szkolnego i nie zostało to zmienione, więc nauczyciele nie prowadzą w tym dniu zajęć zdalnie.

                                                                                                              /-/ Arlena Krawczuk

                                                                                                                    dyrektor liceum

Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

Kategoria:

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego
nauczania i komunikacji elektronicznej

Administratorem Danych Osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa, tel. 82 57 21 023, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

 

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko ucznia, rodzica/ opiekuna prawnego, nauczyciela.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny - art. 6 ust.1 lit. c RODO

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020, poz. 410).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 492).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 poz. 493).

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia br.

Kategoria:

700x295

praca zdalna

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach oświatowych. Podjęta przez MEN decyzja ma na celu zniwelowanie możliwości ewentualnego zarażenia uczniów, przebywających w dużych zbiorowościach, podróżujących środkami komunikacji publicznej. Dlatego, ważne jest, aby w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych, uczniowie pozostali w tym czasie w domach, zaniechali wyjść i kontaktów towarzyskich.
Zwracam się do wszystkich z apelem, aby nie traktować czasu zawieszenia zajęć jako dodatkowych ferii.
Podjęliśmy pracę zdalną z uczniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi. Nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Proszę o zachowanie bezpieczeństwa w sieci. W celu bezpiecznego prowadzenia kształcenia zdalnego i kontaktów pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rekomenduję w pierwszej kolejności korzystanie z dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły. Polecam także portale edukacyjne rekomendowane przez MEN i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zalecam dbałość o higienę pracy uczniów i nauczycieli. Proszę nauczycieli o rozwagę w wypełnianiu obowiązku zdalnego nauczania. Dając uczniom zadania do realizacji, trzeba wziąć pod uwagę tygodniowy rozkład zajęć i realizować materiał dydaktyczny w takim zakresie, jak w szkole na lekcji, uwzględniając możliwości kształcenia zdalnego. W pracy zdalnej należy uwzględnić różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności.
Rodziców proszę o wsparcie swoich dzieci w planowaniu i organizacji czasu przeznaczonego na naukę i odpoczynek. Zachęcam do pozytywnego motywowania ich do nauki w domu.
Wszystkim Państwu życzę zdrowia i spokoju
Z wyrazami szacunku
Arlena Krawczuk
dyrektor liceum

Bezpłatne wsparcie psychologiczne

Kategoria:

spzow

Bezpłatne wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, radcy prawnego, doradcy zawodowego, pracowników socjalnych, pielęgniarki, online dla osób przeżywających kryzys psychiczny w sytuacji zagrożenia epidemicznego oferuje codziennie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie.

 Specjaliści będą pomagać zdalnie potrzebującym  przez Skype'a, WhatsApp lub - jeśli ktoś nie korzysta z tych narzędzi - telefonicznie.

 W okresie stanu epidemicznego związanego z pandemią SARS-CoV-2 ze wsparcia mogą skorzystać wszyscy potrzebujący, np.: nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, służby medyczne, osoby samotne, bezrobotne, krzywdzone psychicznie i fizycznie oraz chorzy, będących pod nadzorem epidemiologicznym, ich rodziny i wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny spowodowany obecną sytuacją.

Chcemy pomagać w tym trudnym czasie w miarę naszych możliwości, wszystkim tym, dla których ostatnie dni (i pewnie następne tygodnie) są bardzo trudne, wyczerpujące fizycznie i psychicznie. Wszyscy specjaliści zapewniają pełną dyskrecję.

Udostępniamy dla Was trzy numery telefonów, pod którymi możecie zgłaszać chęć kontaktu ze specjalistą:

Infolinia Centrum 508 767 006

Rejestracja Centrum 508 767 070

Kierownik Centrum 661 280 100

Bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzi IT w procesie zdalnego kształcenia.

Kategoria:

Szanowni Państwo,
mając na względzie pierwszoplanową rolę rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci, bardzo Państwa proszę o zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki w domu, okazanie im wsparcia i motywowanie do systematycznego uczenia się oraz zadbanie o bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzi IT w procesie zdalnego kształcenia.
Poniżej przygotowano informacje i wskazówki do wykorzystania.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?
1. Wyznacz miejsce do nauki i odpowiednio je przygotuj.
Podczas nauki dziecko powinno zadbać o właściwe warunki – podstawą jest porządek na biurku, odpowiednie oświetlenie, wcześniejsze przygotowanie potrzebnych materiałów.

2. Zaplanuj czas na naukę.
Najlepszym sposobem jest przygotowanie harmonogramu, przypominającego plan lekcji. Pomoże on zachować systematyczność i ułatwi organizację czasu.

3. Zaplanuj przerwy.
Po ok. 30-45 minutach pracy, dziecko powinno robić krótkie, kilkuminutowe przerwy. Warto je wykorzystać na aktywność fizyczną (np.: krótkie ćwiczenia rozciągające), wypicie wody, przewietrzenie pokoju.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?
1. Pomóż dziecku wyznaczyć realne cele.
Podzielenie materiału z danego przedmiotu na mniejsze części i wyznaczenie sobie celów możliwych do zrealizowania, pozwoli dziecku na osiąganie małych sukcesów, zachęcających do dalszej pracy.

2. Zachęcaj do wykorzystywania technik uczenia się.
Dzięki technikom skutecznego uczenia się dziecko w szybszy i przyjemniejszy sposób będzie zapamiętywało potrzebne informacje, co przełoży się na wzrost jego motywacji do nauki.

3. Ustal system nagród i nagradzaj.
Określ wspólnie z dzieckiem, że po wykonaniu konkretnych zadań będzie miało czas dla siebie, np. na realizację pasji i zainteresowań, ulubione zajęcia.

4. Bądź konsekwentny w egzekwowaniu ustalonych zasad, ale nie wyznaczaj długoterminowych kar .

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
W celu kształtowania bezpiecznych postaw podczas korzystania przez młodzież z nowoczesnych technologii, portalów społecznościowych i komunikatorów, zwłaszcza w sytuacji, która obliguje nas do prowadzenia nauczania zdalnego, zachęcam do korzystania z wartościowych materiałów dostępnych w zasobach internetu.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI - RODZICU PAMIĘTAJ:

1. Przeprowadź rozmowę z dzieckiem o możliwych zagrożeniach w Internecie.
2. Nadzoruj co robi Twoje dziecko w Internecie.
3. Pokaż dziecku uwierzytelnione strony internetowe, na których zamieszczone są bezpieczne treści.
4. Korzystaj z programów filtrujących.
5. Ustal domowe zasady korzystania z Internetu i pilnuj ich przestrzegania.
6. Naucz dziecko aby nie akceptowało komunikatów, które zostaną nieoczekiwanie wyświetlone na ekranie i informowało Cię o nich.
7. W przypadku ujawnienia przestępstwa nic nie kasuj i nie zmieniaj i niezwłocznie zawiadom Policję.
8. Sprawdzaj, czy dziecko korzysta z bezpiecznych sieci Internetowych – prywatnych, które zabezpieczone są przed dostępem osób postronnych.
9. Zabezpiecz swoją sieć domową, hasłem, ustal odrębne hasło dla administratora domowej sieci.
10. Zabezpiecz komputer poprzez używanie silnych haseł dostępu.
11. Uwrażliw dziecko, aby nie udostępniało haseł, loginów, lub urządzeń, z których korzysta osobom postronnym.
12. Poucz, aby dziecko dokładnie sprawdzało nadawcę maila, nie otwierało wiadomości od nieznanych adresatów, a zwłaszcza nie otwierało załączników oraz nie klikało w link zawarty w takiej wiadomości (to może być atak phishingowy).
13. Korzystaj przede wszystkim z dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej w kontaktach ze szkołą
14. Poucz dziecko, aby korzystało z dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej w kontaktach ze szkołą, materiałów i portali edukacyjnych wskazanych przez nauczycieli.
15. Bądź rzeczowy i rozważny w kontakcie z fakenewsami. Przestrzeż swoje dziecko o możliwości otrzymywania fałszywych informacji, SMS, maili.

Poniżej przydatne linki:

http://lubelska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/68/68-155296.mp4 - zagrożenia w internecie

http://lubelska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/68/68-137589.mp4 - niebezpieczne zachowania w sieci cz. 1

https://www.youtube.com/watch?v=_8HEIhHqfCQ - stop cyberprzemocy cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=XMcr2-Ke3I4 – bardzo dobry film, publikowanie treści i udostępnianie danych

https://www.youtube.com/watch?v=BptrCDZ84Pc – pedofilia

https://www.youtube.com/watch?v=JlfAOJmBTJk – handel ludźmi

https://www.youtube.com/watch?v=FZkTCgETuNA - cyberprzemoc

Informacje nt. bezpieczeństwa danych w sieci są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zachęcamy do korzystania.
– link do informacji
https://uodo.gov.pl/pl/138/1363

Mam nadzieję, że powyższe materiały okażą się pomocne.
Z poważaniem, Arlena Krawczuk - dyrektor szkoły

#zostańwdomu

Kategoria:

zostan

OW

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

Kategoria:

Życzenia świąteczne 2020

Kategoria:

LO 5

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły
Zawiadamiam, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12.03.2020 r. szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 25 marca 2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że zaplanowane na 13.03.2020 r. spotkanie z rodzicami zostaje odwołane. O terminie kolejnego spotkania zostaną Państwo powiadomieni.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Arlena Krawczuk