Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

maj 8, 2023 | Bez kategorii

Deklaracja dostępności I LO

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W wyniku przeprowadzonej autoanalizy strona jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.1 i umożliwia swobodne korzystanie z serwisu przez osoby niepełnosprawne.

Aktualizacja 12.06.2023 r.

Występujące w chwili testów błędy i utrudnienia mają nieznaczny wpływ na dostępność strony dla osób niepełnosprawnych, jednak naszym celem jest eliminacja wszelkich występujących barier.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

-Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

-Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.

-Pojawią się błędy w semantyce html.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

(ostatnia aktualizacja 2022-03-24).

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

PgUp przewinięcie strony w górę

PgDn – przewinięcie strony w dół

Ctrl + “+” – powiększenie całej zawartości strony

Ctrl + “-” – pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl + “0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Home – przejście na górę strony

End – przejście na dół strony

Strona BIP jest zgodna pod względem dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arlena Krawczuk.
  • E-mail: szkola@1lo.wlodawa.pl
  • Telefon: 825721023

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

Adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

E-mail: szkola@1lo.wlodawa.pl

Telefon: 825721023

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liceum prowadzi działalność w 2 budynkach, w budynku szkoły i budynku internatu.

Wejście do budynki szkoły dostępne jest od strony ulic Piłsudskiego i Szkolnej, wejście do internatu.

Przed wejściem do budynku znajdują się miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (winda w budynku szkoły).

Siedziba szkoły – Włodawa, ul. Szkolna 1, internatu – Włodawa ul. Szkolna 3.
Siedziba szkoły jest budynkiem 2 piętrowym i posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnych. Do szkoły można wejść z psem asystującym. Od ulicy Szkolnej do wejścia prowadzi brukowany chodnik o długości ok. 38 m, usytuowany na wysokości drzwi wejściowych. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe. Cały parter pozbawiony jest barier architektonicznych i jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Na I piętro prowadzą dwie klatki schodowe i winda, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, na II piętro prowadzi jedna klatka schodowa i winda

Szkoła posiada tłumacza języka migowego.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu i poruszaniu się osób niepełnosprawnych po budynku są wyznaczeni pracownicy. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą telefonu nr 825721023. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej osoby pracującej w I LO istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Potrzebę taką należy sygnalizować przez kontakt telefoniczny z numerem 825721023.

Budynek internatu jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (schodołaz). Do wejścia budynku internatu prowadzi podjazd. Do przemieszczania się w pionowych przestrzeniach komunikacyjnych służy schodołaz, nie ma barier w poziomych przestrzeniach komunikacyjnych. Łazienki i toalety nie są dostosowanie do osób niepełnosprawnych.

Dane teleadresowe placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa

tel. 82 572 10 23

fax: 82 572 14 73

e-mail: szkola@1lo.wlodawa.pl

strona internetowa: www.1lo.wlodawa.pl