RODO

maj 8, 2023 | Bez kategorii

Szczegółowa klauzula informacyjna

Szczegółowa klauzula informacyjna

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

Administratorem Danych Osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa, tel. 82 57 21 023, e-mail: szkola@1lo.wlodawa.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

 Zakres przetwarzanych danych obejmuje: e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko ucznia, rodzica/ opiekuna prawnego, nauczyciela.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny – art. 6 ust.1 lit. c RODO

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020, poz. 410).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 492).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 poz. 493).

————————————————————————————————-

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w celu  realizacji programu ,,SPORTOWE TALENTY’’

 

 1. Administratorem danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań szkoły określonych w art. 28 ust. 2b ustawy z 14. 12. 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) – dalej u. p.o., jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa
 2. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby administratora: I Liceum Ogólnokształcące Tadeusza Kościuszki we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa
 • e-mailem: szkola@1lo.wlodawa.pl
 • telefonicznie : 82 57 21 023
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby administratora:  I Liceum Ogólnokształcące Tadeusza Kościuszki we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa
 • e-mailem: iod@rodokontakt.pl
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w art. 36a ustawy o sporcie, tj. imię i nazwisko ucznia oraz numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  rok urodzenia ucznia, wiek ucznia, płeć ucznia, masę ciała ucznia, wzrost ucznia, wyniki uzyskane przez ucznia z testów sprawnościowych, o których mowa w art. 28 ust. 2a ustawy ‒ Prawo oświatowe,

datę przeprowadzenia testów sprawnościowych, typ szkoły, nazwę i adres siedziby szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał,  klasę i oddział, do których uczeń uczęszcza lub uczęszczał, gminę, powiat i województwo, na obszarze których uczeń uzyskał wyniki z testów sprawnościowych w celu wykonywania ustawowych zadań szkoły oraz wykonywania zadań publicznych z zakresu edukacji, w tym związanych z realizacją podstawy programowej z wychowania fizycznego i popularyzacją aktywności fizycznej.

 1. Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO w zw. z art. 28 ust. 2b u.p.o..
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Administrator danych osobowych ma obowiązek udostępnić dane osobowe w zakresie mas y ciała i wzrost u ucznia w ewidencji “Sportowe Talenty”, której administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, na podstawie art. 28 ust. 2c pkt 2 u.p.o.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu wskazanego w pkt 3 oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 5. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 6. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 7. prawo do usunięcia danych osobowych;
 8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, wynikający z art. 28 ust. 2b u.p.o. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023r. poz. 900);
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048).

 

—————————————————————–

Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych  w szkole

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki,
  ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 10 23, e-mail: szkola@1lo.wlodawa.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o prawie oświatowym  i innych właściwych przepisach.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  • zgoda osoby
  • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby
  • o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym

5.  Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Powiat Włodawski) i organowi nadzorczemu (Lubelski Kurator Oświaty)

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:

  • dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą   danym kategorię archiwalną   – od 1 do 50 lat
  • dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania
  • dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnienia ochrony tych interesów
  • dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • do dostępu do swoich danych;
 • do sprostowania swoich danych;
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto dla przetwarzania za  zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie jej obowiązywania
 • do usunięcia danych
  W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
 • do wniesienia sprzeciwu

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10. Podanie danych osobowych  przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora  jest obligatoryjne z uwagi na : m.in Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Brak podania tych danych  oznaczać będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

https://1lowlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=77&p1=szczegoly&p2=1268595

Więcej o nowych zasadach ochrony danych osobowych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm