Regulamin internatu

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Regulamin internatu

Kategoria:

REGULAMIN INTERNATU I LO WE WŁODAWIE


I ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1.Internat przeznaczony jest dla uczniów mieszkających poza Włodawą a zakwalifikowanych na podstawie złożonych wcześniej podań.
2.Mieszkańcy powinni współdziałać w tworzeniu atmosfery życzliwości, szacunku i wysokiej kultury postępowania we wszystkich sytuacjach.
3.Jeżeli chcesz by pobyt w internacie był przyjazny zastosuj się do regulaminu i przestrzegaj panujących w nim praw i obyczajów.


II UPRAWNIENIA
Wychowanek ma prawo do:
1. Zakwaterowania i odpłatnego całodobowego wyżywienia.
2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej.
3. Rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
4.Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach i imprezach organizowanych w szkole i prowadzonych przez właściwe placówki.
5.Wyjazdu do domu w dniach trwania nauki w szczególnych i uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy, po uprzedniej informacji od rodziców i wpisie na listę wyjść.
6.Spędzania czasu wolnego do godziny 16.00 poza obrębem internatu na terenie miasta, a w innym czasie po uzyskaniu zgody wychowawcy i odnotowaniu wyjścia na liście.
7.Przyjmowania osób odwiedzających w czasie wolnym od nauki po uprzednim powiadomieniu wychowawcy.
8.Pomocy ze strony wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie.

III OBOWIĄZKI

Wychowanek ma obowiązek:
1.Wyjeżdżać do domu rodzinnego w dniach wolnych od nauki szkolnej.
2.Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki.
3.Udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce.
4.Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku mieszkańców internatu.
5.Utrzymywać czystość i dbać o estetykę sypialni oraz innych pomieszczeń i otoczenia internatu.
6.Przestrzegać ustalonego porządku dnia i punktualności.
7.Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne.
8.Właściwie i rzetelnie pełnić obowiązujące dyżury.
9.Szanować mienie społeczne i osobiste.
10.Właściwie zachowywać się w stosunku do wychowawców, współmieszkańców i pracowników obsługi.
11.Przestrzegać form kulturalnego zachowania się w internacie i miejscach publicznych.
12.Przestrzegać obowiązujące przepisy BHP i p/poż.
13.Informować wychowawców o wszelkich awariach.
14.Zachowywać ciszę w godzinach pracy i snu.
15.Należność za wyżywienie płacić w ustalonym terminie.
16.Przestrzegać wpisów i wypisów w grafiku wyjść z internatu.

IV INNE POSTANOWIENIA

Podczas pobytu w internacie wychowanka obowiązuje:
1.Zakaz wnoszenia oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych i innych środków odurzających a także przebywania na terenie internatu w stanie wskazującym na ich spożycie.
2.Zakaz palenia papierosów i stosowania innych używek.
3.Zakaz korzystania z kąpieli w jeziorach i rzekach oraz innych zbiornikach wodnych bez opieki wychowawców.
4.Za wszelkie szkody wyrządzone przez wychowanka w majątku stanowiącym własność internatu konsekwencje ponosi wychowanek.
5.Za rzeczy pozostawione w internacie przez wychowanka internat nie odpowiada.
6.Przestrzeganie zaleceń dyrekcji szkoły, wychowawców i obsługi.
7.Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z regulaminu internatu wychowanek może utracić prawo zamieszkiwania w internacie.
V NAGRODY I KARY

Za wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie internatu wychowankowie mogą być wyróżnieni:

1.Pochwałą wobec mieszkańców internatu.
2.Pochwałą wobec społeczności szkoły.
3.Pismem pochwalnym do rodziców.
4.Inną nagrodą przewidzianą przez dyrekcję szkoły i wychowawców.

Za wykroczenia przeciwko regulaminowi stosuje się:

1.Upomnienie przez wychowawcę w indywidualnej rozmowie.
2.Upomnienie wobec mieszkańców internatu.
3.Dodatkowe dyżury pełnione na rzecz internatu.
4.Zakaz opuszczania internatu w czasie wolnym.
5.Nagana w formie pisma do rodziców.
6.Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
7.Skreślenie z listy mieszkańców internatu