Regulamin internatu I LO

REGULAMIN  INTERNATU  I LO  WE  WŁODAWIE

 1. Założenia ogólne:
  • internat przeznaczony jest dla uczniów mieszkających poza Włodawą, zakwalifikowanych na podstawie złożonych wcześniej podań;
  • mieszkańcy powinni współdziałać w tworzeniu atmosfery życzliwości, szacunku i wysokiej kultury postępowania we wszystkich sytuacjach;
  • aby pobyt w internacie był przyjazny i bezpieczny, należy zastosować się do regulaminu i przestrzegać panujących w nim praw i obyczajów.
 2. Wychowanek ma prawo do:
  • zakwaterowania i odpłatnego całodobowego wyżywienia,
  • korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej;
  • rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień;
  • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach i imprezach organizowanych w szkole i prowadzonych przez właściwe placówki;
  • wyjazdu do domu w dniach trwania nauki w szczególnych i uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy, po uprzedniej informacji od rodziców i wpisie do kontrolki wyjść;
  • spędzania czasu wolnego do godziny 16.00 poza obrębem internatu, a w innym czasie po uzyskaniu zgody wychowawcy i odnotowaniu wyjścia w kontrolce wyjść;
  • przyjmowania osób odwiedzających w czasie wolnym od nauki po uprzednim powiadomieniu wychowawcy i wpisaniu się osoby odwiedzającej na listę gości;
  • pomocy ze strony wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie.
 3. Wychowanek ma obowiązek:
  • wyjeżdżać do domu rodzinnego w dniach wolnych od nauki szkolnej;
  • systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki;
  • udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce;
  • współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku mieszkańców internatu;
  • utrzymywać czystość i dbać o estetykę sypialni, innych pomieszczeń oraz otoczenia internatu;
  • przestrzegać ustalonego porządku dnia i punktualności;
  • punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne;
  • właściwie i rzetelnie pełnić obowiązujące dyżury;
  • szanować mienie społeczne i osobiste;
  • właściwie zachowywać się w stosunku do wychowawców, współmieszkańców i pracowników obsługi;
  • przestrzegać form kulturalnego zachowania się w internacie i miejscach publicznych;
  • przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż;
  • informować wychowawców o wszelkich awariach;
  • zachowywać ciszę w godzinach pracy i snu;
  • należność za wyżywienie płacić w ustalonym terminie;
  • przestrzegać wpisów i wypisów w kontrolce wyjść z internatu.
 4. Podczas pobytu w internacie wychowanka obowiązuje:
  • zakaz wnoszenia oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych, zakaz palenia papierosów, e-papierosów, a także przebywania na terenie internatu w stanie wskazującym na ich spożycie;
  • przestrzeganie zaleceń dyrektora szkoły, wychowawców i obsługi.
 5. Za szkody wyrządzone umyślnie przez wychowanka w majątku stanowiącym własność internatu konsekwencje ponosi wychowanek i jego rodzice.
 6. Za rzeczy pozostawione w internacie przez wychowanka internat nie odpowiada;
 7. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z regulaminu internatu wychowanek może utracić prawo zamieszkiwania w internacie.
 8. Za wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie internatu wychowankowie mogą być wyróżnieni:
  • pochwałą wobec mieszkańców internatu;
  • pochwałą wobec społeczności szkoły;
  • pismem pochwalnym do rodziców;
  • inną nagrodą przewidzianą przez dyrektora szkoły i wychowawców.
 9. Za wykroczenia przeciwko regulaminowi stosuje się:
  • upomnienie przez wychowawcę w indywidualnej rozmowie;
  • upomnienie wobec mieszkańców internatu;
  • dodatkowe dyżury i inne prace porządkowe na rzecz internatu;
  • zakaz opuszczania internatu w czasie wolnym;
  • naganę w formie pisma do rodziców;
  • naganę udzieloną przez dyrektora szkoły;
  • skreślenie z listy mieszkańców internatu.